Statistiska centralbyrån, SCB

Partisympatiundersökningen (PSU) : Partisympatiundersökningen november 2011

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2011 10:08 CET

Partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i november skulle ge regeringspartierna (C+FP+M+KD) 48,4 procent av rösterna. De rödgröna partierna (S+V+MP) skulle få 44,6 procent. Sverigedemokraterna skulle få 5,7 procent och övriga partier 1,4 procent av rösterna.

För regeringspartierna som block kan en statistiskt säkerställd ökning jämfört med maj 2011 på mellan 2,2 och 3,8 procentenheter konstateras. Centerpartiet skulle i november få 5,5 (±0,4), Folkpartiet 5,6 (±0,4), Moderaterna 33,4 (±0,8) och Kristdemokraterna 3,8 (±0,4).

För de rödgröna partierna som block noteras en säkerställd minskning jämfört med maj 2011 på mellan 2,0 och 3,6 procentenheter. Socialdemokraterna skulle vid val i november 2011 få 27,7 (±0,8), Vänsterpartiet 5,2 (±0,3) och Miljöpartiet 11,7 (±0,6).

Sverigedemokraterna skulle vid val i november få 5,7 (±0,4) procent av rösterna, vilket inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj. Övriga partier skulle vid val i november få 1,4 (±0,2) procent av rösterna. Bland övriga partier är Piratpartiet och Feministiskt initiativ störst.

I tabellen nedan redovisas partiskattningar samt skattningar av förändringar sedan riksdagsvalet 2010 och partisympatiundersökningen i maj 2011. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2011
Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____324965.aspx

1) Felmarginalen gäller för både procenttals- och förändringsskattningarna.
*Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Partierna i november 2011
Centerpartiet
Vid val i november 2011 skulle Centerpartiet få 5,5 ± 0,4 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd ökning jämfört med maj och en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2010.

För Centerpartiet noteras statistiskt säkerställda nettovinster jämfört med maj på cirka 0,5 procent från Moderaterna, cirka 0,2 procent från Folkpartiet och cirka 0,2 procent från Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,2 procent från Kristdemokraterna. Samtidigt har Centerpartiet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,8 procent till Moderaterna och cirka 0,4 procent till Miljöpartiet jämfört med riksdagsvalet 2010.

Folkpartiet
Folkpartiet skulle få 5,6 ± 0,4 procent av rösterna vid val i november 2011. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning både jämfört med maj och med riksdagsvalet 2010.

Folkpartiet har jämfört med maj en nettovinst på cirka 0,4 procent från Socialdemokraterna. Samtidigt har partiet jämfört med maj statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,6 procent till gruppen ”vet ej” och cirka 0,2 procent till Centerpartiet.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,9 procent till Moderaterna och cirka 0,1 procent till ”övriga partier”.

Moderaterna
Om det varit val i november 2011 skulle Moderaterna få 33,4 ± 0,8 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd ökning både jämfört med maj och med riksdagsvalet 2010.

För Moderaterna noteras statistiskt säkerställda nettovinster jämfört med maj på cirka 1,2 procent från Socialdemokraterna och cirka 0,3 procent från Kristdemokraterna. Samtidigt noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,5 procent till Centerpartiet.

I förhållande till riksdagsvalet 2010 har Moderaterna statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,7 procent från Socialdemokraterna, cirka 1,2 procent från Kristdemokraterna, cirka 0,9 procent från Folkpartiet och cirka 0,8 procent från Centerpartiet. Samtidigt har Moderaterna sedan riksdagsvalet 2010 en statistisk säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Miljöpartiet.

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna skulle få 3,8 ± 0,4 procent av rösterna vid val i november 2011. Jämfört med maj kan ingen statistiskt säkerställd förändring noteras men i förhållande till riksdagsvalet 2010 är detta en statiskt säkerställd minskning.

Kristdemokraterna har en statistiskt säkerställd nettovinst jämfört med maj på cirka 0,2 procent från Socialdemokraterna. Partiet har även en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Moderaterna jämfört med maj.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster för Kristdemokraterna på cirka 1,2 procent till Moderaterna, cirka 0,2 procent till Centerpartiet och cirka 0,1 procent till ”övriga partier”.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle erhålla 27,7 ± 0,8 procent av rösterna vid val i november 2011. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning jämfört med både maj och med riksdagsvalet 2010.

För Socialdemokraterna noteras statistiskt säkerställda nettoförluster jämfört med maj på cirka 2,8 procent till gruppen ”vet ej”, cirka 1,7 procent till Miljöpartiet, cirka 1,2 procent till Moderaterna, cirka 0,9 procent till Vänsterpartiet, cirka 0,5 procent till Sverigedemokraterna, cirka 0,4 procent till Folkpartiet, cirka 0,2 procent till Centerpartiet och cirka 0,2 procent till Kristdemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2010 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 2,3 procent till Miljöpartiet, cirka 1,7 procent till Moderaterna och cirka 0,5 procent till Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet

Vid val i november 2011 skulle Vänsterpartiet få 5,2 ± 0,3 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd ökning jämfört med maj och en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2010.

Vänsterpartiet har i förhållande till maj en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,9 procent från Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst för Vänsterpartiet på cirka 0,5 procent från Socialdemokraterna.

Miljöpartiet

Om det varit val i november 2011 skulle Miljöpartiet få 11,7 ± 0,6 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd ökning både jämfört med maj och med riksdagsvalet 2010.

För Miljöpartiet noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,7 procent från Socialdemokraterna, cirka 0,6 procent från gruppen ”vet ej” och cirka 0,2 procent från ”övriga partier” jämfört med maj.

I förhållande till riksdagsvalet 2010 har Miljöpartiet statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 2,3 procent från Socialdemokraterna, cirka 0,4 procent från Centerpartiet, cirka 0,3 procent från Moderaterna, cirka 0,2 procent från Sverigedemokraterna och cirka 0,3 procent från ”övriga partier”.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna skulle få 5,7 ± 0,4 procent av rösterna vid val i november 2011. Ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj eller med riksdagsvalet 2010 kan noteras.

Sverigedemokraterna har i förhållande till maj statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,5 procent från Socialdemokraterna och cirka 0,1 procent från ”övriga partier”.
Jämfört med riksdagsvalet 2010 noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,2 procent till Miljöpartiet.

”Övriga partier"

Gruppen ”övriga partier” skulle få 1,4 ± 0,2 procent av rösterna vid val i november 2011. Ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj eller med riksdagsvalet 2010 kan noteras.

För ”övriga partier” noteras statistiskt säkerställda nettoförluster jämfört med maj på cirka 0,2 procent till Miljöpartiet och cirka 0,1 procent till Sverigedemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2010 har ”övriga partier” statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,1 procent från Folkpartiet och cirka 0,1 procent från Kristdemokraterna. Samtidigt har ”övriga partier” sedan riksdagsvalet 2010 en statistisk säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Miljöpartiet.

Figur 1 Nettoflöden från riksdagsvalet 2010 till november 2011

I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet 2010 till november 2011 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2010, och dessutom om vilket parti man skulle rösta på vid val i november 2011. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2010 eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 21 i tabellpublikationen.)

Figur 2 Nettoflöden från maj 2011 till november 2011

I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från maj 2011 till november 2011 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. (Ovägda underlag återfinns i tabell 22 i tabellpublikationen.)

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2011 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 060 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 13,9 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,7 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 17,2 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 34,8 procent. Det totala antalet intervjuer är 5 907. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 1 till 27 november. Huvuddelen av intervjuerna genomfördes under första halvan av mätperioden. Fram till och med den 16 november hade 77 procent av intervjuerna genomförts.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i tabeller som nu finns på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

EU- och eurosympatier i november 2011 publiceras den 13 december 2011 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Johan Eklund
Tfn  08-506 945 38
Mikaela Järnbert
Tfn 08-506 942 43
E-post psu@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.