DryVent Solutions of Scandinavia AB

Patenterad svensk metod gör det möjligt att hålla krypgrunder torra till en årlig driftskostnad på endast 50 kr

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 08:37 CEST

Det finns hundratusentals svenska husägare som har problem med fukt, mögel och dålig lukt i sina krypgrunder. När den uteluftventilerade krypgrunden kom på 50-talet ansågs den som en genial konstruktion, men det dröjde inte länge förrän fuktproblem började uppstå. Trots det subventionerad svenska staten på 80-talet uppförandet av ännu fler småhus med krypgrunder. Av totalt 210 000 småhus som uppfördes mellan 1982 och 1991 försågs var fjärde med krypgrund. Totalt uppskattas det finnas mer än 600 000 hus i Sverige som har krypgrund, och mer än hälften av dessa beräknas idag ha fuktskador och andra problem orsakade av att krypgrunderna inte är tillräckligt torra. Med en ny svensk patenterad metod som har sitt ursprung från Chalmers finns nu en möjlighet för husägare att lösa krypdgrundsproblemen och detta till en så låg driftskostnad som 50 kronor per år.

Ombyggnation till undertrycksventilation, inneluftventilerade bjälklag, inneluftventilerade varm-grunder eller installations av avfuktare med höga driftskostnader som följd. Husägare som har problem med sina krypgrunder har i många år tvingats inse att det är dyrt att hitta lösningar för att eliminera fuktproblemen och hålla krypgrunderna torra. Enbart driftskostnaden för en avfuktare kan uppgå till flera tusen kronor per år.

Bristen på enklare och mindre kostsamma lösningar resulterade i att det på Chalmers Entrepenörsskola för ett par år sedan startades ett arbete för att utveckla en helt ny metod. Resultatet blev en patenterad metod och ett patenterat system som marknadsförs av DryVent Solutions of Scandinavia AB i Göteborg där Andreas Pfister är VD.

- Anledningen till att vi startade företaget var kort och gott att det saknades förebyggande och prisvärda metoder på marknaden, och egentligen är det märligt att det hänt så lite tekniskt inom krypsgrundsområdet sedan sorptionsavfuktarna lanserades på 50-talet. Vi reagerade också på larmrapporter om att antalet skadade hus hade ökat från 35 % till 55 % mellan åren 2003 och 2008.  Vi såg dessutom att det fanns ett ökat glapp mellan skadade hus och åtgärdade grunder. Faktum är att trots att 55 % anses ha mikrobiell tillväxt och blivit rekommenderade att göra en åtgärd, så är inga åtgärder alls gjorda på 88 % av Sveriges krypgrundsbestånd. Detta är något vi vill ändra på genom vår lösning DryVent som är en enkel metod med många fördelar, säger Andreas Pfister.

 DryVent kombineras med solfångare och drar lika lite ström som en energiglödlampa

Principen för DryVent är att systemet sänker och kontrollerar fuktigheten i krypgrunden genom s k intelligent ventilation. Fukt- och temperaturgivare installeras både inuti och utanför krypgrunden och givarna skickar kontinuerligt mätdata till en styrenhet. Om luften utanför krypgrunden innehåller mindre fukt än luften inne i krypgrunden startas en eller flera fläktar som ventilerar in den torrare omgivande luften. Om däremot luften utanför grunden är fuktig i jämförelse med luften inuti startas inte fläktarna och därigenom optimeras krypgrundsventilationen. De fläktar som ingår i DryVent förbrukar endast 3W/st och det bidrar till att driftskostnaden för en installation med fyra fläktar kan bli så låg som 50 kr per år.

- Vår lösning bygger på principen att hålla krypgrunden tillräckligt torr under årets fuktiga perioder så att inget mögel kan bildas. Samtidigt utnyttjar DryVent årets torra perioder för att torka ut bjälklaget och värma grunden. När detta sker ökar också motståndskraften hos träytorna i krypgrunden, förklarar Andreas Pfister.

I ett DryVent-system ingår givare, en styrenhet med minne för lagring av mätdata för 2 000 dagar, ett antal fläktar (två till åtta beroende på krypgrundens storlek och utformning) samt solfångare (1- 3 st). Tekniken att utnyttja solenergin för att bl a värma grunden innebär en vidareutveckling av det första DryVent-konceptet som lanserades på marknaden. Breddningen av konceptet är ett resultat av de ingående studier som genomförts av ett antal referensinstalltioner.

- En intressant aspekt som vi har lärt oss är att det finns förvånansvärt många torra perioder under sommaren. Enligt våra ursprungliga hypoteser skulle fläktarna främst gå nattetid på sommaren, men mätdata visar att det finns många torra dagar även på sommaren. Detta är oerhört intressant och har gett oss möjligheter till en fortsatt produktutveckling där vi bl a utnyttjar solfångartekniken. Genom att kombinera vår patenterade styrning med en solfångare så kan systemet generera stora mängder energi. Förutom att det blir torrare i krypgrunden värmer vår senaste version av DryVent grunden under hela året, vilket påverkar uppvärmningen av huset mycket positivt. Golven blir varmare och möjlighet finns att minska uppvärmningskostnaden. Våra beräkningar visar att solenergin årligen kan tillföra krypgrunden mellan 500 – 800 kWh, säger Andreas Pfister.

Komplett installation eller eget installationsarbete

DryVent-systemet marknadsförs som en komplett och färdiginstallerad lösning, men en husägare kan också välja att köpa alla ingående delar och själv göra installationen. Väljer husägaren att göra installationen i egen regi är priset för ett DryVent-system ca 13 750 kr för små grunder och 16 875 kr för lite större. En lättförståelig installationsmanual samt telefonsupport under installationen underlättar installationen.

- Vår ambition har varit att utveckla en enkel men effektiv tork- och ventilationsteknik till ett marknadspris som gör att alla husägare har råd att lösa problem med krypgrunder. Om man jämför inköpskostnaden för ett komplett DryVent-system, samt den låga årliga driftskostnaden, med kostnaden för en sorptionsavfuktare så är det stora skillnader. Vi har träffat husägare som har driftskostnader på mellan fem och åttatusen kronor för sina avfuktare och det kan jämföras med den 50-lapp som fallet kan bli med DryVent. Dessutom tillför vårt system fler mervärden och ett inte oväsentligt sådant är att mätdata kan lagras för flera år. Den informationen är ett inte oväsentligt argument vid försäljning av ett hus med krypgrund, säger Andreas Pfister.

Andreas Pfister berättar också att företaget erbjuder en totallösning där DryVent Solutions of Scandinavia AB tar ansvar för allt installationsarbete inklusive en förberedande konsultation. Vid detta alternativ är kostnaden ca 280 kr/kvm (uppskattad kostnad för en krypgrund på 90 kvm, 5 fläktar och 2 solfångare) och då ingår även arbetet med ett isolerande tätskikt.

För mer information kontakta:

Andreas Pfister, VD, DryVent Solutions of Scandinavia AB

Tel: 0739-338 650, andreas.pfister@dryvent.se

 

www.dryvent.se

DryVent Solutions - Friska familjer - friska hus - friska krypgrunder