Universitetssjukhuset Örebro

Patientdelaktighet är speciellt viktigt vid långvariga sjukdomstillstånd

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2018 09:00 CEST

När en patient har långvarig kontakt med vården är det extra viktigt med patientdelaktighet. I studier inom Region Örebro län har ett nytt instrument för patientdelaktighet prövats, och delaktighet har undersökts i ett grupprogram för symtomhantering på vårdcentraler i tre län. Alla studierna har inkluderat patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och kronisk hjärtsvikt.

– Grundläggande för patientdelaktighet ur patientens perspektiv är att bli sedd som en människa. Det instrument som jag har testat i min forskning är framtaget ur patientens perspektiv, säger Kristina Luhr, distriktssjuksköterska på Tybble vårdcentral och tidigare doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper på Örebro universitet.

Test av ett nytt instrument för patientdelaktighet
The Patient Preferences for Patient Participation (4P) är ett instrument för att mäta patientdelaktighet. Instrumentet är uppdelat i två delar, preferenser för framtida delaktighet och utvärdering av upplevd delaktighet. Patienten får kryssa i ett formulär med tolv påståenden som graderas på en fyrgradig skala.

– Det handlar bland annat om att bli lyssnad på. Hur viktigt det är för en själv att bli lyssnad på för att vara delaktig, och om man upplever sig ha blivit lyssnad på. Andra påståenden att ta ställning till gäller till exempel planering och förutsättningar för egenvård. 4P kan besvaras återkommande i den enskilda patientens vård och omvårdnad samt vid forskning, säger Kristina Luhr.

I sin forskning använde hon sig bland annat av Think Aloud intervjuer vilket innebär att patienten läser högt och tänker och reflekterar högt kring ordval, utformning och innehåll kring instrumentet.

– Jag tror att även andra patientgrupper skulle ha användning av 4P i sin vårdkontakt. Exempelvis patienter med diabetes skulle kunna använda det i sin vårdplanering. Den gruppen patienter är återkommande i primärvård där 4P nu är prövat, säger Kristina Luhr.

Deltagande i program för symtomhantering gav patienten kunskap och insikt
I sin avhandling har Kristina Luhr även undersökt ett program för symtomhantering vad gäller delaktighet. Programmet baseras på en speciell pedagogik där patienten ses som en resurs. I studien ingick 14 grupper på nio vårdcentraler i Region Örebro län, Landstinget Dalarna och Landstinget i Värmland. Patienter som deltog i grupperna intervjuades i fokusgrupper och alla patienter besvarade 4P vid tre tillfällen.

– Patienterna delade med sig av sina erfarenhetsbaserade kunskaper. En vilja hos patienten att lära och att dela med sig av sina erfarenheter var en förutsättning för delaktighet. Genom att delta i programmet fick patienterna kunskaper och insikter som stärkte dem i egenvård och inför framtida vårdkontakter, avslutar Kristina Luhr.

Vid ytterligare frågor kontakta
Kristina Luhr
Distriktssjuksköterska
Tybble vårdcentral
Region Örebro län
Mail: 073 – 33 96 611
Telefon: kristina.luhr@regionorebrolan.se

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.