Stockholms Läns Landsting

Patientens behov av trygghet och värdighet ska prägla all vård och behandling (LSF)

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 17:16 CET

Stockholms läns landsting har tagit fram ett antal normer för patientsäkerheten i Stockholms län: patientens säkerhet ska alltid komma i första rummet, undvikbara risker och skador i vården ska förhindras aktivt, allas medverkan - inklusive patientens - i säkerhetsarbetet är en självklarhet och förutsättningen för framgång, avvikande händelser i hälso- och sjukvården ska ses som en möjlighet till lärande samt säkerhetsfrämjande åtgärder ska kommuniceras öppet. Dessa stämmer också överens med de viktiga områden för patientsäkerhet som Socialstyrelsen tagit fram.

-Säkerhet för patienterna är en prioriterad fråga för oss, säger Magna Andreen Sachs, chefläkare i Forum. Därför har vi tagit fram riktlinjer för vårdgivare inom Stockholms läns landsting. Med hjälp av dessa riktlinjer kan vi fokusera på rätt saker och därmed skapa en säkrare vård.

Riktlinjerna, som finns samlade i en fokusrapport, säger bl a att vårdgivarna ska:
-samverka med patienter och patientorganisationer och möjliggöra för patienterna och deras närstående att på ett enkelt sätt rapportera säkerhetsbrister. Patienterna ska också upplysas om Patientnämnden och vad den kan hjälpa till med.
-utveckla ett systemtänkande, det vill säga att analysera samspelet människa-teknik-organisation då säkerheten har fallerat. Det har visat sig mer framgångsrikt att se på det organisatoriska sammanhanget än att utse enskilda syndabockar för att förbättra säkerheten. Det personliga ansvaret kvarstår, men som en del i en helhet.
-skapa en säkerhetskultur, ett första viktigt steg är göra säkerhetsarbetet icke skuldbeläggande Istället ska man kunna prata öppet om inträffade händelser och dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar – utan att dömas personligen.
-bygga en lärande organisation där alla får bidra till att rapportera avvikelser och analysera i tvärprofessionella team som också bearbetar, följer upp och återkopplar de nya erfarenheterna. Återkopplingen ska vara tillgänglig för alla, t ex genom möten eller nyhetsblad.
-stödja säkerhetsarbetet, här ingår t ex traditionella stödfunktioner som IT och kommunikation, men även funktioner som avvikelsesamordnare och rutiner för säkerhetsronder.

Medicinskt programarbete, MPA, i Stockholm läns landsting är till för att vårdgivare, beställare och patienter tillsammans ska forma en god, säker och jämlik vård för länets invånare. Utgångspunkten är att hälso- och sjukvården ska karaktäriseras av sex kvalitetsområden: en kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik vård som ges i rimlig tid.

Kontakta oss för mer information:
Magna Andreen Sachs, chefläkare i Forum, 070-737 44 38
Yvonne Gustavsson, presstjänsten, tel: 070-737 44 45

Fokusrapporten Patientsäkerhetsstrategi för hälso- och sjukvården i SLL kan beställas från Kontorsservice, tel 08-737 49 57 eller hämtas från Internet, www.hsn.sll.se/kvalitetsutveckling.

Stockholms läns landsting
Landstingets huvuduppdrag är att ge 1,9 miljoner invånare i de 26 kommunerna i Stockholms län tillgång till hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Andra viktiga inslag i verksamheten är även att förebygga hälsoproblem, planera den regionala tillväxten och utvecklingen, samt att arbeta med miljö- och kulturfrågor. Landstingets högsta beslutande organ är Landstingsfullmäktige, med 149 ledamöter som väljs vid landstingsvalen vart fjärde år. Stockholms läns landsting har cirka 42 000 anställda och omsätter drygt 50 miljarder kronor per år. Läs mer på www.sll.se