Sveriges Kommuner och Landsting

Patienter nöjda med sjukhusvården

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 09:00 CEST

Närmare 125 000 patienter som besökt eller varit inlagda inom den specialiserade sjukhusvården har besvarat en enkät om sitt senaste vårdtillfälle. Patienterna upplever att de får ett gott bemötande och en majoritet skulle rekommendera den enhet som man besökt.

– Svensk hälso- och sjukvård ligger oftast i topp internationellt sett när det gäller medicinska resultat. Den här undersökningen visar att de som har haft anledning att besöka den specialiserade sjukhusvården eller varit inlagda på sjukhus också har goda erfarenheter vilket är mycket glädjande, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Patienterna fick i enkäten möjlighet att berätta om sina erfarenheter och bedöma bland annat bemötande, förtroende, delaktighet och information.

Generellt är patienterna nöjda med vården som getts vid tillfället för enkäten. Däremot finns det ett behov av en ökad helhetssyn. Det framkommer i frågeställningarna kring om behandlaren uppmärksammat kopplingen till tidigare sjukdomar och hälsotillstånd och hur man upplevt informationen kring vad man kan förvänta sig i det fortsatta sjukdomsförloppet. Möjligheter att påverka dag, tidpunkt och om man kan välja annan vårdgivare är också sådant som kan bli bättre.

– Resultaten visar att vårdpersonalen ännu mer måste utgå ifrån varje enskild patients förutsättningar och förmåga att ta emot och ta till sig information. Patienterna måste också få bli mer delaktiga och kunna påverka planeringen av behandlingen, säger Håkan Sörman.

Resultaten är liktydliga med tidigare genomförda mätningar med Nationell Patientenkät inom primärvård och psykiatri. Patienterna upplever i stor utsträckning att de har fått ett bra bemötande och de har ett stort förtroende för aktuell behandlare. Överlag är de svarande något mer nöjda inom den specialiserade vården än de inom primärvård.

– Patienternas erfarenheter och synpunkter är viktig kunskap för att utveckla vården. Nu startar arbetet med lokal analys, jämförelser och erfarenhetsutbyte mellan vårdgivarna.

Fakta: 200 000 slumpvis utvalda patienter i 19 landsting/regioner har fått Nationell patientenkät. Svarsfrekvensen var 61 procent för den öppna vården och 67 procent för den slutna. Bortfallsanalysen visar att män och yngre personer är underrepresenterade i materialet.

Läs mer på: www.skl.se/nationellpatientenkat

För mer information: Sofia Tullberg, handläggare på avdelningen för vård och omsorg, Tfn: 08-452 78 72, Mobil: 076-134 78 72, e-post: sofia.tullberg@skl.se
Pressjour: 08-452 71 01
E-post: press@skl.se