Västra Götalandsregionen

Patienterna upplever sig väl bemötta på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 12:34 CEST

Bemötandet  fick högsta poäng när patienterna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset svarade på den enkät som genomfördes under våren 2010. Patienterna ansåg att de haft stor nytta av vården och de allra flesta kan rekommendera sjukhuset.

Patienternas erfarenheter och synpunkter på vården utgör ett viktigt underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete. Därför har sjukhuset under några år frågat patienterna om deras upplevelser av vård och behandling.

Nytt för i år är att det är en nationell patientenkät. Samma frågor har ställts till patienter som vårdats på sjukhusen i Västra Götalandsregionen och övriga Sverige.

Under våren 2010 skickades två olika enkäter till patienter som vårdats på sjukhuset. I båda enkäterna fick patienterna möjlighet att bedöma bland annat bemötande, förtroende, delaktighet, information och tillgänglighet. Svaren har poängsatts mellan 0 och 100, där 100 är bästa poäng.

Inom den somatiska slutenvården, ”den kroppsliga vården”, fick drygt 6000 patienter enkäten i sin brevlåda ett par veckor efter sjukhusvistelsen. 67 procent besvarade den.

Bemötandet av patienten på avdelningen fick 92 poäng och på samma nivå låg svaren på frågor om patienterna kunde rekommendera sjukhuset till andra. Enkätresultatet visar också att patienterna upplevde sig ha haft nytta av vården och känt förtroende för personalen.

Bland förbättringsområdena finns tillgängligheten, som var den fråga som fick lägst poäng i enkäten.

Inom den psykiatriska heldygnsvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset skickades omkring 800 enkäter. Svarsfrekvensen var 35 procent, en siffra för andelen svarande som är likartad i regionen och landet i övrigt.

Svaren uppvisar ungefär samma mönster som inom den somatiska vården. Frågor om bemötande, förtroende och vilja att rekommendera har fått högst poäng, dock på en lägre nivå än inom den somatiska vården. Bemötande fick 74 poäng, vilket var högre än för regionen och riket i övrigt. Ett förbättringsområde är patienternas möjligheter till delaktighet och behov av information.

– Många avdelningar har arbetat systematiskt för att göra det bättre för patienterna och det är glädjande att se att vårt kvalitetsarbete ger resultat, kommenterar Ing-Marie Bergbrant, kvalitetsdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hon framhåller att det finns mycket kvar att göra.

– Patienternas synpunkter är väldigt värdefulla i det förbättringsarbete som ständigt pågår på sjukhuset.

Ett exempel är arbetet för att öka tillgängligheten, med flera projekt som just syftar till kortade väntetider.

– Vi vill tacka patienterna för det engagemang de visat. Vårdavdelningarna kommer nu att arbeta med att förbättra inom de områden där patienterna pekat på brister, säger Ing-Marie Bergbrant.

Läs mer om patientenkäten på www.sahlgrenska.se/su/patientenkät2010