Kristdemokraterna, KD

Patientlag och en samordnad offentlig verksamhet viktigast i Ansvarskommitténs förslag

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 10:55 CET

– Trots en god välfärd brister samordningen inom den offentliga verksamheten. Medborgarperspektiv är honnörsord men blir sällan mer än så. Ansvarskommitténs förslag ger möjlighet till en helhetssyn. Olika offentliga verksamheter får en tydligare roll så medborgarna vet vem som bestämmer och kan utkräva ansvar.

Det säger kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson med anledning av slutbetänkandet från Ansvarskommittén som överlämnades till biträdande finansministern Mats Odell idag.

– Patientens ställning i hälso- och sjukvården sammanförs i en lag och rätten till en fast läkarkontakt ska ingå. Den nya patientlagen förtydligar patientens rätt till självbestämmande och inflytande över vården.

– Staten ska ta ett tydligare ansvar för nationell uppföljning och utvärdering av välfärdstjänsterna. På det sättet kan likvärdighet kombineras med ett fungerande kommunalt självstyre där medborgarna har närhet till de förtroendevalda.

– För att förbättra samspelet mellan stat och kommunsektor ska det finnas ett kontinuerligt samråd i principiellt viktiga frågor. Då minskar risken för underfinansierade reformer och genomförandet säkras.

– Den nuvarande regionala ”röran” försvinner och nya regioner bildas som har beskattningsrätt och ett direktvalt fullmäktige. Dessa regioner ersätter landstingen och övertar strategiska uppgifter från länsstyrelserna. Regionerna ska ha ansvar för regional utveckling och hälso- och sjukvård. Detta har varit ett kristdemokratiskt krav i många år och har nu fått fullt stöd i kommittén.

– Länsstyrelserna får ett nytt och utvecklat myndighetsuppdrag. Det ska fokusera på samordning av statens insatser på regional nivå. Länsstyrelserna ska vidare ta fram territoriella kunskapsunderlag till regeringen för att minska risken för sektorisering inom staten. Dessutom föreslås att länsstyrelserna tar huvudansvaret för tillsyn och tillståndsgivning. Detta ökar möjligheten till en likvärdig bedömning i landet och stärker rättssäkerheten.

– Genom att de nya regionerna får ansvar för både tillväxtprogram och regionala miljö- och folkhälsomål ökar möjligheten till samordning och helhetssyn. Dessutom får de ansvar för strategisk planering av infrastrukturen vilket ökar invånarnas möjligheter till fungerande arbetsmarknadsregioner.

– Att den nuvarande länsindelningen behöver förändras är inte orimligt med tanke på att den tillkom med ett uppifrånperspektiv i en tid då människor i bästa fall färdades med häst och vagn. Idag har människor andra funktionella regioner. Genom att bygga de nya regionerna underifrån – kommunernas regioner – kan nya regioner etableras där samverkan och samhörighet kan fungera också i ett längre tidsperspektiv.

– Kommitténs bedömning är att det, efter en sådan underifrånprocess, blir väsentligt färre regioner än dagens 21 landsting och län. Därför måste statens närvaro stärkas lokalt för att inte öka avståndet till viktiga offentliga välfärdstjänster. Det känns angeläget att utveckla medborgar- och välfärdskontor likt andra länder gjort i syfte att samordna hjälpen till enskilda människor och överbrygga de gränssnitt som finns mellan de olika offentliga instanserna.

– Under remisstiden krävs ett engagerat arbete i varje kommun och landsting för att lyssna in människors åsikter om Ansvarskommitténs samlade förslag. Låt inte de många förslagen minimeras till en fråga om regioners storlek och gränser.


För mer information:

Acko Ankarberg Johansson
Kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun
Ledamot i Ansvarskommittén
mobil. 0705-56 55 26
acko@kristdemokraterna.se

Susanne Ahlström
Pressekreterare
mobil. 076-527 25 73