Västra Götalandsregionen

Patientnämndernas kansli: Vem i vården har helhetsperspektivet?

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 12:01 CET

Under förra året registrerades 4153 klagomål och synpunkter på vården hos patientnämnderna i Västra Götaland. Det visar patientnämndernas årsredovisning för 2010. 60 procent av anmälningarna gjordes av kvinnor. Nästan hälften av alla synpunkter handlade om vård och behandling, drygt en tredjedel om organisations- och resursfrågor och resterande anmälningar handlade om problem med bemötande. För patienter som har klagomål på vårdens bemötande fyller patientnämnderna en särskilt viktig funktion.

Under 2010 har patientnämnderna mottagit klagomål och synpunkter på

  • Brister i tillämpningen av reglerna för valfrihet och vårdgaranti
  • Fördröjning av behandling vid cancerdiagnoser utifrån den nationella vårdgarantin
  • Lång väntan på undersökningar vid utredningar som inte ingår i vårdgarantin
  • Osäkerhet om vem som har ansvaret i samband med remisser mellan olika vårdenheter
  • Brister i planering, samordning och uppföljning inom och mellan vårdnivåer samt upplevda omvårdnadsbrister för multisjuka äldre
  • Att ekonomiska argument påverkar de medicinska prioriteringarna
  • Att patienter upplevt att de inte blir lyssnade till och därmed inte tagna på allvar
  • Att patienter med skyddad identitet blivit dåligt bemötta och beskriver svårigheter att få vård
  • Att patienter, utifrån ändrade prioriteringar, upplever att de inte får den vård/uppföljning inom specialistsjukvården som de anser sig behöva

Flera av punkterna belyser de problem som patienterna drabbas av när upplevelsen är att ingen tar helhetsansvar och patienten slussas runt mellan olika vårdenheter. För den enskilde kan detta leda till stora problem när patienten själv får ta ett stort ansvar för koordinering av sin vård. Det kan också innebära risker för patientsäkerheten.

Patientnämnderna ska hjälpa och stödja enskilda patienter men ska också förmedla patienternas synpunkter och klagomål till vårdgivare och till vårdens politiker. Detta bidrar till den kvalitetsutveckling i vården som skall förbättra situationen för patienterna.

Vid årskiftet trädde en ny patientsäkerhetslag i kraft. Patientnämndernas verksamhetsområde utökas samtidigt genom ändringar i lagstiftningen. Förändringarna innebär att nämnderna fått ett utökat informationsuppdrag, att de ska bidra till en hög patientsäkerhet och att de kontinuerligt ska rapportera patientsäkerhetsfrågor till Socialstyrelsen. Den nya lagen innebär dessutom att vårdgivarna ska informera de patienter som drabbas av vårdskada om patientnämndernas verksamhet.

I Västra Götaland finns fyra patientnämnder, som är fristående från hälso- och sjukvården. Nämnderna, som finns i Mariestad, Borås, Göteborg och Uddevalla, hjälper patienter och anhöriga när de inte lyckas lösa problem som uppstått i kontakt med hälso- och sjukvården. Patientnämnderna utreder klagomål och hjälper till att förmedla kontakt med rätt myndighet eller instans om man vill driva ett ärende vidare. All kontakt med patientnämnderna är kostnadsfri. Nämndernas politiker och tjänstemän har tystnadsplikt. Patientnämndens arbetsområde omfattar all offentligt finansierad hälso- och sjukvård, samt vissa socialtjänstsfrågor i samband med kommunal hälso- och sjukvård.

Årsredovisningen kommer att publiceras på patientnämndernas hemsida.


Kontaktperson: Förvaltningschef Yvonne Tellskog, 0703-407622
Lokala kontaktpersoner: Borås – Tommy Nordqvist, 033-174853, Göteborg – Kerstin Holmberg, 031-637014, Mariestad – Margareta Lönn, 0501-62172, Uddevalla – Irma Säterstam, 0522-670859