Paxymer AB

Paxymer föreläste på Polymerdagarna: "Det gröna flamskyddet"

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2013 14:30 CEST

Paxymer bjöds in för att berätta om möjligheterna med gröna flamskyddslösningar och höll en föreläsning med titeln "Det gröna flamskyddet" vid konferensen Polymerdagarna som arrangeras av Plastforum Norge.
Föreläsningen mottogs väl och Paxymer och IMCD har redan inlett utvärderingsprocesser riktade mot off-shore och sjöfartsapplikationer i Norge med intresserade företag.

Allt fler plasttillverkare och kompounderare måste ta upp frågan om flamskydd inom kort - både när det gäller nya produkter och vid substitution av gamla alternativ. Frågorna är komplexa men det innebär också att företag som lär sig hantera frågorna får en möjlighet att vara innovativa och leverera ökad kundnytta.

"Det gröna flamskyddsmedlet" definierat av UNEP och MSB är fritt från hormonstörande ämnen och långlivade kemikalier. Det ökar också brandsäkerheten, det vill säga tar hand om hela brandprocessen med: låg rökavgivelse, låg värmeutveckling, låg rökgastoxicitet och inget dropp.

Utvecklingen av brandstandarder driver utvecklingen av flamskydd - ett övertygande exempel var övergången från UL94 till det nya SBI eller Euroklasser för byggstandarder. UL94 testet görs med liten låga, och små provbitar. För att klara UL94-V0 ska materialet slockna och inga brinnande
droppar får ha registrerats. De nya standarderna är betydligt mer omfattande. SBI görs med en större mängd material och en stor låga, ett stort antal sofistikerade mätningar görs. Det ger en bra uppfattning om vilka konsekvenser just det här materialet får i en verklig brandsituation. En annan konsekvens är dock att testen blir mer komplexa, mer avancerade och svårare att förutse.
Plasttillverkare som vet hur man hanterar brandsäkerhet och flamskydd kommer att ha en fördel jämfört med konkurrenterna.

Utvecklingen har ytterligare påskyndats genom att vi ser en kraftigt ökad användning av plastmaterial i syfte att uppnå vikt och kostnadsbesparingar i byggnader, konstruktioner och fordon. Den bild som vi gav bekräftades under konferensen. Att kunna hantera additivering och funktionalisering av plastkompound kommer att bli en allt viktigare konkurrensfördel för att lösa de utmaningar som aktualiserats i anslutning till exempelvis substitution från metaller till polymera lösningar.

Paxymer vill också tacka plastforum.no för en utmärkt konferens med många intressanta ämnen.

Paxymer gives lecture on current developments in flame retardants

Paxymer was asked to introduce the possibilities within green flame retardants with a lecture titled “The green flame retardant” at the conference “Polymerdagarna” presented by Plastforum Norge.

The lecture was well received and Paxymer and IMCD have already initiated evaluation processes targeting off-shore and shipping applications in Norway with interested parties.

An increasing number of plastic converters and compounders will have to address the issue of flame retardants in the coming years – both for new products and due to substitution of old alternatives. All though the issues are complex it also represents a significant opportunity for companies to innovate and to offer customers value.

The definition of “the green flame retardant” is a compound free of endocrine disrupting and persistent chemicals. It also introduces fire safety and takes a holistic approach to the burning process: low smoke, low heat release rate, low smoke toxicity and non-dripping.  

Standard development is driving the development – one compelling example was the move from UL94 to the new SBI or Euroclass classification for building standards. While the UL94 is conducted with a small flame, small test pieces with pass criteria of self-extinguishing and no burning drops the new standards are more comprehensive. SBI encompass highly advanced testing with a large flame and a number of different sophisticated measurements. These standard give a good view on what the consequences would be in the event of fire – another consequence is that testing gets more complicated, more advanced and more difficult to predict. Companies that know how to handle fire safety and flame retardants will have an advantage compared to the competition.  

This development is further accelerated by the increased use of plastic materials in order to achieve weight and cost reductions in buildings, structures and vehicles. The picture that we presented was confirmed throughout the conference. A key competitive advantage will be additivation of plastic
materials to solve the challenges introduced by for instance substitution from metals to polymer solutions.

Paxymer would also like to thank plastform.no for an excellent conference with many interesting topics. 

 Paxymer AB erbjuder en lösning som är fri från långlivade ämnen som ackumuleras eller sprids i kretsloppet. Plastens brandbeteende förändras helt; dropp elimineras, rök och värmeutveckling minskas kraftigt, samtidigt som röken är fri från toxiska gaser. Flamskyddet Paxymer® ligger idag i framkant av lagstiftningen och möter den nya generation av brandstandarder och miljöstandarder där man testar hela brandförloppet. Dessutom är materialet till skillnad från existerande lösningar återvinningsbart. Paxymer® säljs direkt till plasttillverkare som en tillsats (så kallad master batch) och påverkar inte produktionsprocessen eller plastdetaljens mekaniska egenskaper.

Paxymer är ett innovativt svenskt bolag som utmanar existerande lösningar inom flamskydd. Bolaget är ett systerbolag till PP Polymer som i nästan 30 år har bedrivit grön produktutveckling inom polymerområdet.