Sveriges Byggindustrier

PBL förbättras marginellt

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 09:51 CET

Sveriges Byggindustrier (BI) är svagt positiv till den komplettering av plan- och bygglagen (PBL) som regeringen aviserar kring beslut om hur bygglov vinner laga kraft.

– Det är betydelsefullt att öka effektiviteten i plan- och bygglovsprocessen och överklagandeprocessen är en del som behöver förbättras, säger Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor på BI. Frågan om när bygglov vinner laga kraft har länge varit problematisk, fortsätter han.

I Byggprocessutredningen från 2008 fanns förslag om att kommunen på sin egen hemsida ska kungöra beslut om bygglov och inte som regeringen nu föreslår i Post- och Inrikes Tidningar.

– Förslaget som nu läggs fram kunde ha varit betydligt bättre. Det är mer naturligt att leta efter kommunal information på kommunens hemsida än att gå till en tidnings hemsida, särskilt som Post- och Inrikes Tidningar är okänd för de flesta. Så vitt vi kan bedöma är heller inte det nya förslaget om när bygglov vinner laga kraft heltäckande, säger Björn Wellhagen.

– Regeringens hantering av nya PBL har skötts slarvigt. Det finns en bra utredning, Byggprocessutredningen, som inte beaktats tillräckligt. Nu måste regeringen i stället komplettera det bristfälliga lagförslag som lades fram i all hast i slutet av förra mandatperioden, avslutar Björn Wellhagen.

För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, ansvarig för Husbyggnadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, tel. 0708-99 58 65, bjorn.wellhagen@bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org