PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ)

PCQT AB kallar till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 12:05 CET

PCQT
Aktieägarna i PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ) (”PCQT”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 december 2006 kl.16:00 på PCQTs huvudkontor, Domnarvsgatan 7 i Spånga.
Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 1 december 2006, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 1 december kl 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd (registrerad hos VPC) senast den 1 december 2006. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman
Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ: genom post: PCQT Personal Computer Quality Technology AB, Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga, Fax:08-7612925 eller E-mail: aktieagare@pcqt.se
Dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
7. Stämmans avslutande
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets räkenskapsår från 1 maj - 30 april till kalenderår. Detta innebär att bolaget kommer att tillämpa ett förkortat räkenskapsår avseende perioden 1 maj - 31 december 2006.
Handlingar inför bolagsstämman
Styrelsens fullständiga förslag till ny bolagsordning hålls tillgängligt på bolagets kontor i Spånga, Domnarvsgatan 7, från och med den 23 november 2006 och kommer att sändas till de aktieägare som så begär och därvid lämnar uppgift om sin postadress.
Stockholm i november 2006
Styrelsen
För ytterligare information VD Claes Israelsson Tel: +46 (0)8-56473731 eller +46 (0)708-851184PCQT är en ledande svensk producent av ruggad dator- och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, en snabbväxande nisch i försvars-, mobil- och industriapplikationer. Med ruggad utrustning avses produkter anpassade för att tåla bland annat värme, kyla, fukt, damm och vibrationer. PCQT är sedan den 25 april noterat på First North. Med över 15 års erfarenhet har PCQT hjälpt många kunder att hitta stryktåliga datorlösningar som är anpassade till just deras verksamhet.