Länsstyrelsen i Jönköpings län

Pengar för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 08:50 CET

Regeringen har avsatt särskilda medel för att på lokal nivå förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld. Ansökningar om utvecklingsmedel kan göras av kommunerna, var för sig eller gemensamt. Totalt finns det 3,9 miljoner kronor att fördela i Jönköpings län för 2011. Ansökningar ska skickas in till Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 29 april.

Syftet med utvecklingsmedlen är precis som tidigare att långsiktigt utveckla kommunernas stöd till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld samt män som utövar våld.   Regeringens tre övergripande mål med satsningen är att:

  • Våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp ska få det oavsett i vilken kommun de bor.
  • Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld ska förstärkas och kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete ska bli mer målinriktat, strukturerat och samordnat.
  • Kvinnojours- och eller brottsofferjoursverksamheten på lokal nivå ska stärkas och vid behov ska nya ideella frivilligorganisationer som arbetar med att stödja våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld etableras.

Målgruppen för ansökan är våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld och män som utövar våld. Våldsutsatta kvinnor inbegriper även flickor under 18 år. I år prioriteras särskilt verksamheter som syftar till att förbättra stödet till barn som har bevittnat våld.   Medel kan sökas för både kommunal och ideell verksamhet. Det är kommunens ansvar att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld får det stöd de behöver.   Om medel söks för att utveckla arbetet i en ideell förening som genomför insatser på uppdrag av socialtjänsten ska kommunen i ansökan redovisa hur socialnämnden tar ansvar för att verksamheten är av god kvalitet.   Utvecklingsmedel får inte användas för att ersätta kommunala verksamhetsbidrag till ideella kvinnojourer.