Länsstyrelsen i Jönköpings län

Pengar för stärkt stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 10:20 CET

Regeringen har avsatt särskilda medel för projektverksamhet i syfte att öka stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Ansökningar om projektmedel kan göras av kommunerna, var för sig eller gemensamt. Totalt finns det 3,9 miljoner kronor att fördela i Jönköpings län för 2010. Ansökningar ska ställas till Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 1 maj.


Syftet med utvecklingsmedlen är att initiera en långsiktig förbättring av kommunernas stöd till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld samt män som utövar våld.

Regeringens tre övergripande mål med satsningen är att:

• Våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp ska få det oavsett i vilken kommun de bor.
• Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld ska förbättras och kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete ska bli mer målinriktat, strukturerat och samordnat.
• Kvinnojours- och eller brottsofferjoursverksamheten på lokal nivå ska stärkas och vid behov ska nya ideella frivilligorganisationer som arbetar med att stödja våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld etableras.

Målgruppen för ansökan är våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld och män som utövar våld. Våldsutsatta kvinnor inbegriper även flickor under 18 år.

Medel kan sökas för både kommunal och ideell verksamhet. Det är kommunens ansvar att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld får det stöd de behöver.

Om medel söks för att utveckla arbetet i en ideell förening som genomför insatser på uppdrag av socialtjänsten ska kommunen i ansökan redovisa hur socialnämnden tar ansvar för att verksamheten är av god kvalitet.

Utvecklingsmedel får inte användas för att ersätta kommunala verksamhetsbidrag till ideella kvinnojourer.

En förutsättning för att medel ska beviljas till kommuner som granskats i den nationella tillsynen 2008-2009, är att dessa kommuner kan redovisa hur de åtgärdat eller avser att åtgärda de eventuella brister som Länsstyrelsen påtalat.

Utvecklingsmedel kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn som bevittnat våld 2010