Sveriges Riksbank

Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 14 februari 2011

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 10:16 CET

Vid det penningpolitiska mötet den 14 februari beslutade Riksbankens direktion att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,5 procent och att höja reporäntan i en något snabbare takt framöver jämfört med bedömningen i december. Direktionen bedömde att reporäntan behöver höjas för att stabilisera inflationen nära målet på 2 procent och undvika ett för högt resursutnyttjande framöver. En gradvis stigande reporänta minskar även risken för att obalanser byggs upp i den svenska ekonomin och kan bidra till att hushållens upplåning utvecklas i en lugnare takt.

Beslutet fattades mot bakgrund av den penningpolitiska diskussionen. Slutsatserna från diskussionen är att styrkan i den svenska ekonomin håller i sig även om tillväxttakten dämpats något jämfört med den mycket starka utvecklingen under det tredje kvartalet förra året. Och den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter. Arbetslösheten har fallit något fortare än vad som var väntat vid det penningpolitiska mötet i december samtidigt som inflationen ökat något mer till följd av högre energi- och råvarupriser. Tillväxten i världsekonomin är sammantaget också god och utsikterna i USA har ljusnat något. Men utvecklingen i Europa är fortfarande osäker till följd av de statsfinansiella problemen i flera europeiska länder.

Vice riksbankschef Karolina Ekholm och vice riksbankschef Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet att höja räntan med 0,25 procentenheter till 1,5 procent och mot prognosen för reporäntan, den så kallade reporäntebanan, i den penningpolitiska rapporten.

www.riksbank.se


Presstjänsten, tel. 08-787 02 00