FV-konsult

Penningslöseriet hos stat, kommuner och landsting

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2013 13:23 CET

"Uppdrag gransknings" reportage om hur vissa kommuner slösar med skattemedel är visserligen lovvärt men det är småpengar jämfört med det stora slöseri som beskrivs nedan.

1. I mitten på 90-talet beslöt den dåvarande stadsministern, Göran Persson-regeringen att satsa stora pengar på s.k. ekologisk produktion. Minst 20 % av vår åkerareal skulle "ekoodlas" och 20 % av maten i kommunernas och landstingens matsalar skulle vara "ekologisk". Alliansregeringen har visserligen tagit bort målet men lite eller inget har hänt. Tvärtom har vissa kommuner tyckt sig ha råd att höja målet.

2. All forskning på Sv. Lantbruksuniversitet, SLU, skulle ägnas åt att utveckla den "ekologiska" produktionen. Jämförelser med traditionellt jordbruk förbjöds. En viss tillnyktring har nyligen skett hos ledningen på SLU men hos ansvariga politiker händer inget. Länsstyrelsernas rådgivning till jordbrukare fick enbart omfatta "ekologisk" odling. Om andra jordbrukare ville ha råd eller utbildning fick de gå på möten för "ekologisk" produktion.

3. Totalt har dessa satsningar kostat oss skattebetalare mellan 15 -20 miljarder under den period som projektet pågått. Stödet har omfattat direkt stöd till "ekoodlarna", forskningsinsatser på SLU och kommunernas och landstingens kostnader för inköp av dyr "ekomat"..

4. När det gäller vad forskningsinsatserna gett har vi nu svaret. Enligt statistik från SCB har skördeutfallet/ha i "ekologisk" odling under 9 år snarare minskat än ökat. Tala om att kasta pengar i sjön.

5. Till sist en sammanfattning av hur politiker m.fl. vilseleder och slösar bort miljarder av våra skattemedel.

Orättvist stöd - Vilseledda konsumenter

Flera myndigheter och organisationer vilseleder konsumenterna i matfrågan.

Ekologisk” basmat förbättrar inte miljön utan försämrar den, bidrar till slöseri av viktiga mark- och energiresurser, ökar bristen på mat som ger ökad svält i världen och ger dyrare mat utan att folks hälsa och världen blir bättre.

Om du vill handla miljövänligt, klimatsmart och resursbesparande, köp vanliga svenska varor, gärna märkta ”Svenskt sigill”. För importerade produkter, välj ”Rättvisemärkt” istället för KRAV. Det ger mer av skydd för arbetarna exportlandet än s.k. ekologiskt.

Vetenskapen ekologi har missbrukats sedan den blev politisk ideologi. Nu förvrängs fakta och sakkunskap till politiska dogmer, trosatser och ren humbug. Ett sådant exempel är målet om ett giftfritt samhälle. Alla substanser, även naturliga, är giftiga i för stor mängd. Ekologi betyder samspelet mellan allt liv i naturen och dess omgivning och all odling är därför ekologisk. I Sverige profiterar ”KRAV” och andra s.k. ekoodlare ohederligt på begreppet. Engelskans ”Organic Production” är mer adekvat. Tyvärr bygger också statens och naturvårdande myndigheters rekommendationer ofta på tro istället för vetande. Se Forskning & Framsteg nr 2 2009.

S.k. ekologisk odling har i brist på alternativ bedrivits i alla tider fram till i början av 1900-talet. Erfarenheterna av denna odling är därför flertusenårig. Men inte ens i vårt glesbefolkade land räckte skördarna till för att mätta alla och 1,2 miljoner utvandrade därför till USA. Haber & Bosch uppfinning, omvandlingen av luftens kväve till växtnäring, har i en enkät bland forskare, bedömts vara den uppfinning som betytt mest för mänskligheten. Genom den ökade fotosyntesen genererar det tillförda kvävet 6-9 ggr så mycket energi i grödan som det går åt för att framställa kvävet. Tala om verkningsgrad. Framställningen av handelsgödsel är alltså inte energikrävande, som de "ekofrälsta" försöker inbilla oss, utan tvärt om. Men handelsgödsel tycker de inte att vi ska utnyttja.Vi kan jämföra med vindkraft där det anses acceptabelt att sätta in mycket energi för att tillverka ett vindkraftverk (aluminium) och sen hoppas man att vindkraftverket ska samla mer energi än vad som gick åt för att tillverka det. Med säkerhet kommer man inte upp i den verkningsgrad som kvävetillverkningen har.

Koldioxideffekten blir negativ vid "ekoodling" eftersom mindre CO2 absorberas pga. mindre skörd och mer CO2 frigörs pga. mer markarbete. Urlakningen av kväve till grundvatten och vattendrag vid "ekoodling" är 40 % högre/kg skörd eftersom skörden blir mycket lägre. Detta har visats i det enda svenska långtidsförsök, 18 år, som genomförts. Det kan också noteras att antalet daggmaskar var 4 gånger högre på den industrigödslade jorden. Daggmaskar behöver också näring.

Trots att mer än 95 % av oss konsumerar mat som inte är "ekoproducerad" blir vi friskare och lever längre. ”Ekoanhängarnas” tro på att "ekomat" skulle vara bättre för hälsan är absurd. Det finns inga som helst bevis för detta. Tvärtom är de naturliga gifter som finns i maten mycket farligare än de mikroskopiska mängder av industrikemikalier som vi får i oss med den kontroll vi har Sverige. Läs boken "Organic Crop Production - Ambitions and Limitations". Till sist lite om mångfald som de "ekofrälsta" ofta använder som motiv för sin syn. Om målet är mångfald i alla lägen, dvs. så många ogrässorter och skadeinsekter som möjligt i odlingarna ska vi naturligtvis odla "ekologiskt". Men om målet är att resurssnålt, klimatsmart och med god ekonomi ta fram mat till en ökande befolkning bör vi utnyttja de uppfinningar och den teknik som forskningen gett oss. "Ekologisk" matproduktion är inte hållbar på lång sikt och innebär att max. 4 miljarder människor på jorden kan överleva. Det finns en uppfattning hos många konsumenter att ekologisk odling skulle vara mer småskalig och ”Sörgårdenlik” men statistiken visar att medelarealen är den samma för de två odlingsformerna.

Ekologisk djurhållning

En rapport från det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ”EKOPIG” lyder: ”Ekologisk produktion fyrdubblar utsläppen”. S.k. ekologiskt producerade grisar släpper ut 1,6 kg kväve mot 0,4 kg för traditionellt uppfödda grisar. Resultatet är säkert gällande för de flesta typer av s.k. ekologisk djurproduktion. Förbudet mot industriellt framställda aminosyror kräver mer protein i fodret. Detta leder till ökad utsöndring av kväve. Dessutom har högt protein i fodret, förutom slöseri med miljöresurser, klart negativa hälsoaspekter. Risken för tarmstörningar hos grisarna. Ekologisk djurhållning är dessutom mycket restriktiv till medicinering av sjukdomar och inälvsparasiter. Detta gränsar till djurplågeri.

 Regeringen har avskaffat skatten på handelsgödsel och därmed skapat konkurrensneutralitet mellan svenska och utländska bönder. Nu är det hög tid att gå vidare med att skapa konkurrensneutralitet mellan bönder i Sverige. Det vill säga avskaffa det orättvisa stödet till "ekoproduktionen" på ca en miljard, varav 550 mkr i direkt stöd. Enligt mig och många erfarna forskare, gynnar det varken miljön eller konsumenterna, är slöseri med mark- och energiresurser och sänker den matproduktion som behövs i en värld som svälter. Det finns heller inga belägg för att s.k. ekomat skulle befrämja folkhälsan. Andra skäl för att avskaffa stödet är att alla vi som inte tror på "ekomatens" förträfflighet bör slippa bidra via skattsedeln.

Ett stort antal erfarna professorer och forskare på bl. a. SLU ifrågasatte statens gigantiska stöd till den s.k. ekoproduktionen på "Brännpunkt" Svd 12 juli 2009. Kan vi då lita på forskarna – ja på dessa och många andra, men inte alla. Mitt förtroende för forskare och produktutvecklare som pratar i egen sak är mycket lågt. Det är fler forskare som är kritiska till "ekoodling" än de som är för. Bortse inte från att de som är för, helt eller delvis lever på statens gigantiska stöd. Det livnär rent teoretiskt över 2 000 personer.

Mvh/Folke Vestervall, agr.lic., fd Foderchef Lantmännen och medlem i EUs "Advisory Committee för djurmatsfrågor, Hälsovägen 5 25221 Helsingborg, tel. 042-187713