Riksförsäkringsverket

Pensionerna följer prisutvecklingen

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 12:29 CEST

Inkomstpensionerna och tilläggspensionerna ökar nästa år med 1,8 procent. Detta som en effekt av följsamhetsindexeringen. Ökningen är i samma nivå som förändringen av prisbasbeloppet och följer därmed prisutvecklingen.

Ökning med 1,8 procent. För nästa år beräknas följsamhetsindexeringen höja pensionerna med 1,8 procent. En pensionär med 10 000 kronor i månaden i tilläggspension får därmed cirka 180 kronor mer i månaden under 2004 jämfört med 2003. Prisbasbeloppet räknas även det upp med 1,8 procent för nästa år. Det innebär att personer med garantipension får motsvarande ökning per månad.

Inkomstindex är grunden. Grunden för beräkningen av följsamhetsindexeringen är inkomstindex. RFV har beräknat inkomstindex för 2004 till 115,64, en ökning på 3,4 procent från årets nivå på 111,79. Denna ökning blir ”räntan” på pensionsbehållningarna.

Inkomstbasbeloppet för 2004. Inkomstbasbeloppet för år 2004 beräknas till 42 300 kronor. Såväl inkomstindex som inkomstbasbeloppet fastställs av regeringen.

Inkomstindex påverkas av den beräknade genomsnittliga reala inkomstförändringen under de senaste tre åren, prisförändringarna under tolvmånadersperioden fram till juni 2003 och korrigering av tidigare prognoser av inkomstmåtten. Beräkningen av inkomstindex baseras på Konjunkturinstitutets prognos av inkomstutvecklingen för åren 2002 och 2003.
Följsamhetsindexeringen påverkar nivån på inkomstpensionen och tilläggspensionen (för den som fyllt 65 år). Vid beräkningen av följsamhetsindexeringen minskas ökningen av inkomstindex med den så kallade normen, 1,6 procent.
Prisbasbeloppet (beräknat till 39 300 kronor för år 2004) är ett index för prisändringar och används bland annat för att beräkna nivån på garantipensionen. Prisändringarna i sin tur mäts genom konsumentprisindex. Det fastställs varje år av Regeringen efter en beräkning av Statistiska Centralbyrån. Prisbasbeloppet fastställs för ett kalenderår i taget.

Sakkunniga:
Arne Paulsson, 08-786 91 45
Gudrun Ehnsson, 08-786 96 15

Presskontakt:
Inger Westin, 08-786 90 09, 0730-745 747

Webbplatser:
www.rfv.se och www.pension.nu