Socialdepartementet

Pensionerna räknas upp 1,8 procent januari 2004

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 11:11 CET

Regeringen har i dag fastställt inkomstindex, inkomstbasbelopp och
balanstal för 2004. Det är Riksförsäkringsverket (RFV) som gjort
beräkningarna.

Inkomstindex
Indexet mäter utvecklingen av den genomsnittliga inkomsten och används
inom ålderspensionssystemet.Inkomst- och tilläggspensioner räknas upp
med 1,8 procent i januari 2004 genom följsamhetsindexeringen.
Följsamhetsindexeringen baseras på förändringen av inkomstindex minskad
med den så kallade normen om 1,6 procent. Regeringen har fastställt
inkomstindex för 2004 till 115,64. Det är en ökning med 3,4 procent
jämfört med 2003 års inkomstindex.

Inkomstindex avgör också hur mycket inkomstpensionsbehållningarna ska
räknas upp med, det vill säga vad ”räntan” på den sammanlagda intjänade
pensionsrätten blir. Den motsvarar ökningen av inkomstindex, alltså 3,4
procent.

Inkomstbasbeloppet
Inkomstbasbeloppet för 2004 har fastställts till 42 300 kronor.
Inkomstbasbeloppet används främst till att fastställa maximal
pensionsgrundande inkomst, vilken blir 317 250 kronor (7,5
inkomstbasbelopp) för 2004.

Balanstalet
Balanstalet beskriver inkomstpensionssystemets finansiella ställning
och är förhållandet mellan systemets tillgångar och skulder två år före
det år balanstalet avser. Balanstalet för 2004 har fastställts till
1,0105. Det innebär alltså att systemets tillgångar överstiger
pensionsskulden med 1,05 procent.

Eva Franchell
Pressekreterare
08-405 52 25
070-244 18 42

Magnus Sjöström
Departementssekreterare
08-405 28 31