Finansdepartementet

Pensionsgruppen avser att utreda AP-fondernas regelverk

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2011 15:30 CEST

Pensionsgruppen, med företrädare för de fem partierna bakom pensionsöverenskommelsen (C, FP, KD, M, S), har kommit överens om att AP-fondernas regelverk bör ses över. Förändringarna på de finansiella marknaderna och tio års erfarenheter av nuvarande regelverk motiverar en översyn. Syftet är att säkerställa att AP-fonderna på bästa sätt bidrar till nuvarande och framtida pensioner. Översynen ska omfatta samtliga buffertfonder, dvs. även Sjätte AP-fonden som stod utanför pensionsöverenskommelsen för drygt tio år sedan.

Kommittédirektiv för en översyn ska nu tas fram. Direktiven ska utgå från målet att skapa bästa möjliga förutsättningar att nå långsiktigt hög avkastning på buffertkapitalet efter kostnader. Uppdraget omfattar att:
- utvärdera Första-Fjärde AP-fondernas uppdrag och placeringsregler, mot bakgrund av vikten av en effektiv styrning, hittillsvarande erfarenheter av fondernas förvaltning och förändrade marknadsmässiga förutsättningar,
- överväga möjliga effektiviseringar av förvaltningen av buffertkapitalet, med beaktande av buffertkapitalets utveckling, risken för maktkoncentration och behovet av riskspridning,
- se över Sjätte AP-fondens uppdrag, mål och placeringsregler med utgångspunkt i pensionssystemets behov och Sjätte AP-fondens kompetens.

I översynen av förutsättningarna för en kostnadseffektiv förvaltning av buffertkapitalet ingår frågan om antalet buffertfonder. Av kostnadsskäl kan det finnas skäl att reducera antalet fonder, medan risken för maktkoncentration och behov av riskspridning talar för att ha flera fonder. Ett riktmärke i utredningen bör vara att buffertfonderna (Första-Fjärde och Sjätte AP-fonderna) inte ska reduceras till färre än tre.

Direktiven planeras att beslutas efter sommaren. Beslutet fattas av regeringen efter beredning med Pensionsgruppen.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 37 80
072-225 45 47

Johan Stuart
Pressekreterare hos pensionsgruppens ordförande Ulf Kristersson
070-229 84 01


Brita Hammar, departementssekreterare
Värdepappersmarknadsenheten
08-405 19 63