Försäkringskassan

Pensionsråd ska förbättra informationen kring pension

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 15:25 CEST

Medborgarna har i dag större möjligheter än tidigare att påverka sin pension. Valmöjligheterna har blivit fler inom den allmänna pensionen, tjänstepensionerna och det privata pensionssparandet.

De ökade valmöjligheterna ställer krav på den enskilde. Men samtidigt är kunskaperna om pensionerna inte tillfredsställande. Det behövs bättre information och vägledning för att de framtida pensionärerna ska kunna fatta välgrundade och rationella beslut om sin pension.

Försäkringskassan och PPM har därför tagit initiativ till att utveckla samarbetet mellan aktörerna på pensionsområdet. I dag har det första mötet hållits i det nybildade Pensionsrådet. Här ingår förutom myndigheterna representanter från LO, TCO, Saco, Svenskt Näringsliv, Försäkringsförbundet, Konsumenternas försäkringsbyrå, Minpension.se och från pensionärsförbunden.

Rådet ska verka för:

Tydligare gemensam information om pensionens alla delar
Samordning av informationsinsatser via Internet och genom direkta möten med medborgarna
Samordning av beräkningsgrunderna i pensionsprognoserna
Bättre faktaunderlag för hela pensionen och uppföljning av det faktiska ekonomiska utfallet av de olika delarna i pensionen. Detta för att till exempel kunna ge riktad information till grupper som i god tid kan behöva se över sin framtida pension.
Tanken är att rådet ska vara ett informellt forum för diskussion, information och erfarenhetsutbyte. Målet för de gemensamma insatserna är att medborgarna ska känna större förtroende för och ökad tillförsikt inför sin pension.


För information
Ole Settergren,
avdelningschef,
Försäkringskassan
08-786 93 37

Johan Hellman,
tf. generaldirektör,
PPM
08-406 50 00

Presskontakt, Försäkringskassan
Teresa Janonius
08-786 90 12
073-914 19 25Presskontakt, PPM

Krisitna Kamp
08-406 50 60
073-336 50 00Webbplats

www.forsakringskassan.se

www.ppm.nu