Perbio Science AB

Perbio rekommenderar kontant erbjudande från Fisher

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 09:09 CEST

Fisher Scientific International Inc. (Fisher), en världsledande leverantör av produkter och tjänster till forskningsverksamhet, har idag offentliggjort ett publikt kontanterbjudande (Erbjudandet) till aktieägarna och innehavare av teckningsoptioner från 1999 i Perbio Science AB (Perbio), genom sitt helägda dotterbolag FSII Sweden Holdings AB.

Erbjudandet innebär i korthet:

142:50 kronor betalas kontant per aktie och 93:50 kronor betalas kontant per teckningsoption i 1999 års teckningsoptionsprogram (142:50 kronor efter avdrag för teckningskursen på 49 kronor).
Erbjudandet värderar aktiekapitalet i Perbio till 5,3 miljarder kronor.
Erbjudandet motsvarar en budpremie på 28 procent jämfört med Perbioaktiens volymviktade genomsnittliga aktiekurs på 111:60 kronor under de senaste 60 handelsdagarna.
Erbjudandet motsvarar en budpremie på 14 procent jämfört med Perbioaktiens stängningskurs på 125:00 kronor den 25 juni, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.
Prospektet avseende Erbjudandet beräknas att distribueras omkring den 10 juli 2003.
Anmälningsperioden beräknas löpa från den 10 juli till den 14 augusti 2003.
– Det rekommenderade kontanterbjudandet från Fisher utgör ett attraktivt Erbjudande till våra aktieägare. Fishers och Perbios verksamheter kompletterar varandra synnerligen väl och det sammanslagna bolaget kommer att vara unikt positionerat för att betjäna den växande bioteknik- och life science-marknaden, säger Perbios ordförande Mats Fischier.

Styrelsen för Perbio rekommenderar enhälligt aktieägarna, och teckningsoptionsinnehavarna i 1999 års teckningsoptionsprogram i Perbio att acceptera erbjudandet. Styrelsens rekommendation understöds av en så kallad "fairness opinion" från dess finansiella rådgivare Deutsche Bank AG London. Det fullständiga uttalandet från styrelsen med avseende på erbjudandet bifogas detta pressmeddelande.

Styrelseledamöter och ledning som innehar aktier och/eller teckningsoptioner i Perbio kommer att acceptera Erbjudandet.

Som en konsekvens av Erbjudandet avser Perbio att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för första halvåret 2003 till den 1 augusti 2003.

Deutsche Bank har varit finansiell rådgivare till Perbio i denna process.

Fakta om Fisher Scientific International Inc.

Fisher är en världsledande leverantör av produkter och tjänster till forskningsverksamhet. Fisher erbjuder över 600 000 olika produkter och tjänster till mer än 350 000 kunder i cirka 145 länder, och har cirka 9 000 anställda. Fishers försäljning uppgick 2002 till 3,2 miljarder US Dollar med ett nettoresultat på 102 miljoner US Dollar. Fisher är noterat på New Yorkbörsen (NYSE) och har ett börsvärde på cirka 1,8 miljarder US Dollar.

YTTERLIGARE INFORMATION
Styrelseordförande Mats Fischier tfn 070-595 18 21
VD Leland G Foster tfn +1 435 757 6432
eller VVD och Finansdirektör Claes Wenthzel tfn 042-26 90 92 eller 070-862 01 22

Perbio Science AB (publ) är ett svenskt bioteknikföretag vars kunder finns inom forskningsinstitut, läkemedels- och diagnostikföretag. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i USA. Företaget är leverantör av produkter, system och tjänster för att studera och producera proteiner. Perbio Science utvecklar produkter inom områdena Bioresearch, Cell Culture och Medical Device. Koncernen har 1 314 anställda med kontor i Sverige, USA och ett flertal andra länder. Huvudkontoret ligger i Helsingborg.

Mer information om Perbio Science finns på www.perbio.com

Uttalande från styrelsen för Perbio med anledning av publikt kontanterbjudande från Fisher

Fisher Scientific International Inc. (Fisher), har idag offentliggjort ett publikt kontanterbjudande (Erbjudandet) till aktieägarna och innehavare av teckningsoptioner från 1999 i Perbio Science AB (Perbio), genom sitt helägda dotterbolag FSII Sweden Holdings AB. Styrelsen för Perbio har värderat Erbjudandet och har följande uttalande:

Fisher erbjuder aktieägarna i Perbio 142:50 kronor kontant per aktie, och innehavarna av teckningsoptioner i 1999 års teckningsoptionsprogram, 93:50 kronor kontant per teckningsoption (142:50 kronor efter avdrag för teckningskursen på 49 kronor), vilket värderar bolaget till 5,3 miljarder kronor. Erbjudandet motsvarar en budpremie på 28 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under de senaste 60 handelsdagarna på 111:60 kronor och en budpremie på 14 procent jämfört med aktiens stängningskurs på 125:00 kronor den 25 juni, sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet.

Biotekniska produkter och system är en dynamisk snabbväxande industri som kännetecknas av en allt snabbare konsolidering. Sedan Perbio börsnoterades 1999 har ledningen och styrelsen kontinuerligt arbetat med den långsiktiga utvecklingen av Perbio i enlighet med de av styrelsen fastlagda strategiska riktlinjerna. Utvärdering av förvärv, avyttringar och sammanslagningar har utgjort en del i styrelsearbetet, med målet att maximera aktieägarvärdet.

Perbios aktiekurs har haft en stark utveckling med en ökning på 23,8 procent sedan delårsrapporten för första kvartalet 2003 publicerades den 28 april. Perbios försäljning och resultat är beroende av växelkursen mellan den svenska kronan och US dollarn eftersom Perbio har sin huvudsakliga verksamhet i USA och övervägande delen av försäljningen sker i US dollar. Hittills under 2003 har värdet på US dollarn minskat med cirka 10 procent gentemot svenska kronan. Noteras kan att Erbjudandet från Fisher motsvarar en värdering, uttryckt i US dollar, som är nära Perbios historiskt högsta marknadsnotering.

Deutsche Bank AG London (Deutsche Bank) har av styrelsen uppdragits att utvärdera villkoren i erbjudandet till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna. I sin rådgivning har Deutsche Bank beaktat, bland flera andra faktorer, styrelsens affärsmässiga bedömningar. Deutsche Bank har uttalat att erbjudandet bedöms vara rimligt sett ur ett finansiellt perspektiv.

Mot denna bakgrund, rekommenderar styrelsen för Perbio enhälligt aktieägarna, och teckningsoptionsinnehavarna i 1999 års teckningsoptionsprogram i Perbio att acceptera Erbjudandet.

Helsingborg den 26 juni 2003, Perbio Science AB, Styrelsen