Region Gävleborg

Person- och godstrafik får inte ställas mot varandra

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2012 15:26 CET

Pressinformation

Regionstyrelsen Gävleborg:

Person- och godstrafik får inte ställas mot varandra

Region Gävleborg antog idag ett remissyttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning, och där framhåller man att regional persontrafik inte får trängas bort från järnvägen till förmån för råvaru- och godstrafik. Detta skulle innebära en avstannande näringslivs- och samhällsutveckling. Bilåkandet skulle samtidigt öka, vilket motverkar regeringens mål om ökad kollektivtrafik.

Både gods- och persontrafik måste ges lika möjligheter att fortsätta utvecklas via järnvägstransporter. Region Gävleborg framhåller att om Trafikverket tvingas prioritera tågtrafik, så måste detta ske som en tidsbegränsad lösning, i nära dialog med regionens företrädare.

Region Gävleborg menar att kapacitetsutredningen tydligt visar att det råder svår kapacitetsbrist på järnväg genom Gävleborgs län. Utredningens förslag är dock otillräckliga och medför oundvikligen att transporterna på väg kommer att öka kraftigt, med negativa effekter som följd för både samhällsutveckling, tillväxt och miljö.                        

Förslagen att prioritera underhåll samt reinvesteringar är bra, liksom effektiviseringar och styrande åtgärder. Men en hel del ytterligare investeringsåtgärder på järnväg kommer dock att krävas, och dessa bör göras i form av punktinsatser med stråktänkande där samhällsnyttan och potentialerna för samhällsutveckling måste vara en ledstjärna.

Region Gävleborg lyfter i sitt yttrande fram att byggande av ett dubbelspår på Ostkustbanan Gävle-Sundsvall är den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med grundläggande kapacitetsproblemen i hela norra Sverige. Detta kopplat till att redan beslutade planer på dubbelspår på sträckorna Skutskär-Furuvik och Norra infarten Uppsala genomförs i sin helhet. Regionen betonar även behoven av bättre kapacitet på  Bergslagsbanan, Kilafors-Holmsveden samt tillfarten till Gävle hamn. Dessutom är länken Söderhamn-Kilafors viktig för ökad samordning mellan Ostkustbanan och Norra stambanan.

 

För vidare information kontakta:

Sven-Åke Thoresen, Regionsstyrelsens ordförande, 070-670 83 10

Göran Unger, Utvecklingsstrateg Region Gävleborg, 070-332 63 76