Statistiska centralbyrån, SCB

Personal vid universitet och högskolor 2007: Kvinnliga professorer fortfarande i minoritet

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 09:42 CEST

För tabell se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____246136.asp

Könsfördelningen inom högskolan är totalt sett jämn med 51 procent kvinnor och 49 procent män. Men den varierar fortfarande mycket mellan olika tjänstekategorier. 18 procent av professorerna är kvinnor trots att antalet professorer har fördubblats de senaste tio åren. Det visar nya siffror från Högskoleverket och SCB.

År 2007 jobbade cirka 64 000 personer vid universitet och högskolor, vilket är ungefär en fjärdedel av all statlig personal. Totalt sett är könsfördelningen jämn, men det är stora skillnader mellan olika tjänstekategorier. Bland den undervisande och forskande personalen är 41 procent kvinnor och 59 procent män. Könsfördelningen är dock något jämnare i de yngre ålderskategorierna än i de äldre. Sedan 2001 har antalet kvinnor ökat med 19 procent medan antalet män har ökat med en procent.

18 procent av professorerna är kvinnor, en andel som ökat med cirka en procentenhet per år. Lägst andel kvinnliga professorer finns vid de tekniska högskolorna. Även tjänstekategorin lektorer domineras av män, 62 procent.

Stor ökning av professorer inom vårdvetenskap
Antalet professorer har ökat inom nästan alla forskningsämnesområden, jämfört med 2001. Inom vårdvetenskap, den största forskningsämnesgruppen som tillhör övriga forskningsområden, har antalet professorer ökat med 120 procent. Vårdvetenskap är också ett av få forskningsområden där de flesta av professorerna är kvinnor. Inom matematik och teknikvetenskap är bara sex respektive åtta procent kvinnor.

Hälften av professorerna närmar sig pensionsåldern
Av professorerna är 60 procent 55 år eller äldre vilket är en ökning med åtta procentenheter jämfört med 2001. 52 procent är i åldern 55-64 år och nio procent är 65 år eller äldre. Däremot minskar andelen yngre professorer. Bara åtta procent är yngre än 45 år - en minskning med två procentenheter.

Tabell: Könsfördelning bland professorer (helårspersoner) per lärosäte, år 2007. Procent. (Avser lärosäten med en personalstyrka om minst 1 000 helårspersoner.)


Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning finn i ett Statistiskt meddelande

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet
Högskoleverket
Box 7851, 103 99 Stockholm
Fax 08-563 085 50

Förfrågningar
Per Gillström
Tfn 08 - 563 085 16
E-post per.gillstrom@hsv.se
Producent
Statistiska Centralbyrån
Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 57

Förfrågningar
Sonia Ekman
Tfn 019 - 17 68 23
E-post sonia.ekman@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.