Statistiska centralbyrån, SCB

Personalutbildningsstatistik 2006: Hälften av de sysselsatta i personalutbildning

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:39 CET

Under första halvåret 2006 deltog 2,1 miljoner i någon form av personalutbildning. Detta motsvarar nästan hälften av de sysselsatta i Sverige.

Antalet kursdeltagare, vilket är ett mått på hur många kurser eller andra utbildningar som har genomförts totalt, var under samma period 3,1 miljoner.

Detta ger ett genomsnitt på 1,5 kurser per person. Det finns inga belägg för att det skett någon förändring i antalet kursdeltagare eller antalet kurser per person jämfört med undersökningen första halvåret 2003, den senast undersökningen under samma tidsperiod.

Antal utbildade och antal kursdeltagare1 per halvår 1995-2003, 2006
Se:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182052.asp

Lärarledda utbildningar vanligast
Vanligast var lärarledda utbildningar, med två tredjedelar av de genomförda personalutbildningarna. Seminarium, konferenser eller studiedagar utgjorde en tredjedel medan självstudier förekom i begränsad omfattning.

Mest utbildning inom stora företag
I de mindre företagen, med upp till tio anställda var deltagandet 26 procent. I de större företagen, med över 1 000 anställda, deltog 59 procent i någon form av personalutbildning.

Personalutbildning sker på betald arbetstid
Över 90 procent av de genomförda personalutbildningarna skedde på betald arbetstid. Övriga utbildningar genomfördes helt eller delvis på fritiden.

Nystart
Undersökningen om personalutbildning har haft ett uppehåll sedan 2004. Från och med våren 2006 har undersökningen återupptagits och kommer att genomföras vartannat år och avser förhållandena under det första halvåret.


Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns publicerad i Statistiska meddelanden UF 39 SM 0601

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Utbildnings och arbetsmarknadsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 63 34

Förfrågningar
Karin Björklind
Tfn 019-17 62 68
E-post karin.bjorklind@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.