Statistiska centralbyrån, SCB

Personalutbildningsstatistik, 2010: Mindre än hälften av de sysselsatta i personalutbildning

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 09:52 CET

Under första halvåret 2010 deltog knappt två miljoner personer i någon form av personalutbildning. Detta motsvarar 44 procent av de sysselsatta i åldrarna 16-64 år under juni 2010.

En person räknas som flera kursdeltagare om han/hon deltagit i mer än en kurs. Det totala antalet kursdeltagare i personalutbildning var knappt tre miljoner under perioden. Detta ger ett genomsnitt på 1,5 kurser per deltagande person.

Antal utbildade personer och antal kursdeltagare* per halvår 1995-2003**, 2006-2010
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303326.aspx

*) En person räknas med 1 gång för varje kurs han/hon deltagit i
**) Under åren 2004-2005 genomfördes ingen undersökning.

Kvinnor och medelålders utbildar sig mer
Kvinnors deltagande i personalutbildning var högre än männens. Under första halvåret 2010 deltog 47 procent av de sysselsatta kvinnorna i någon form av personalutbildning, bland männen deltog 41 procent. Antalet utbildade kvinnor och män är däremot ungefär lika många, ungefär 1 miljon vardera.
Generellt för båda könen gäller att sysselsatta i åldrarna 35-54 deltar mest i personalutbildning och de yngsta, 16-24 år deltar i minst utsträckning.

Andel i personalutbildning första halvåret 2010 i fördelat på ålder och kön

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303326.aspx

Redan högt utbildade utbildas mer
Andelen deltagare i personalutbildning ökar med längden på tidigare utbildning, från 23 procent för personer med förgymnasial utbildning till 55 procent för personer med eftergymnasial utbildning.

Andel deltagare i personalutbildning 2010 efter tidigare utbildning

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303326.aspx

Med personalutbildning avses utbildning som arbetsgivaren eller det egna företaget bekostar helt eller delvis. Utbildningen kan ske på arbetstid eller på fritiden och inkluderar även introduktion av nya arbetsuppgifter och självstudier.
Resultatet av personalutbildningsstatistiken speglar de förvärvsarbetandes egen uppfattning om vilka utbildningar de genomfört under det första halvåret 2010. Det gäller såväl längd, form av utbildning samt innehåll.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro

Förfrågningar
Mattias Fritz
Tfn 019-17 62 67
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.