Transportföretagen

Pessimism inför framtiden i transportnäringen

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 08:10 CET

Transportindikatorn sjunker från positiva 7 kvartal 3 2015 till -7 under kvartal 4. Den lägsta nivån på två och ett halvt år.

Transportindikatorn slutar året (2015) med visa på minus och hamnar på den lägsta nivån sedan 2013. Den negativa framtidstron beror framförallt på den förväntade omsättningsutvecklingen, både i det egna företag och för branschen totalt. En viktig förklaring är de stundande avtalsförhandlingarna och den politiska riktningen.

- Osäkerheten är stor inför avtalsrörelsen – de fackliga krav som hittills uttalats ligger högt över de nivåer som företagen mäktar med. Samtidigt har nya skatter som drabbar näringen hårt aviserats, säger Anders Norberg, tf vd för Transportföretagen.

Även synen på utvecklingen av sysselsättningen i branschen som helhet är dyster. Den höjda energiskatten på drivmedel som infördes den 1 januari 2016 kommer att påverka sysselsättningsutvecklingen och företagens framtidstro.

- Vi ser allvarligt på de höjda drivmedelsskatterna. Höjda skatter slår hårt mot transportnäringen och i förlängningen hela näringslivet. Våra företag tar redan ett mycket stort ansvar i energieffektiviserande åtgärder och de resurser man kunnat lägga på innovation och forskning äts nu istället upp av höjda skatter, avslutar Anders Norberg.

I Transportindikatorn för kvartal 4 ställdes även frågor om företagens miljöarbete. Resultatet visar tydligt det omfattande miljöarbete som sker i transportnäringen. Hela 75 procent av de tillfrågade företagen svarar att de under det senaste året har vidtagit någon åtgärd i syfte att energieffektivisera.

TransportIndikatorn för fjärde kvartalet 2015 landar på -7 (+7 för kvartal 3, 2015).

TransportIndikatorn är Transportföretagens kvartalsvis återkommande temperaturmätare på nuläget och framtidstron i transportnäringen.

Läs och hämta TransportIndikatorn som bifogat dokument.

För mer information kontakta Anders Norberg, tf vd för Transportföretagen anders.norberg@transportforetagen.se eller 0730-447152 eller Ebba Fredin, pressekreterare, ebba.fredin@transportforetagen.se eller 0730-447120

transportforetagen.se

Transportföretagen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska Flygbranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 700 medlemsföretag med runt 167 300 anställda.