Projekt Fjällvägen

Ramböll tar fram stråkanalys på uppdrag av Projekt Fjällvägen

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2013 09:00 CEST

I januari 2013 fick Ramböll Sverige AB i uppdrag av Projekt Fjällvägen att ta fram en
stråkanalys. En analys av stråket, dvs rv 83/84, som aldrig tidigare gjorts, från
Tönnebro vid hälsingekusten till norska gränsen i Funäsdalsfjällen i Härjedalen,. Från
kust till fjäll! Stråkanalysen är nu slutförd och ska bli ett användbart verktyg.
Stråkanalysen ska vara ett verktyg för både vilka insatser som behöver göras idag men
framförallt ett underlag för ett långsiktigt arbete. Den ska få guida oss i våra
prioriteringar av åtgärder, i våra tankar och funderingar om Fjällvägen och hjälpa oss
med Fjällvägens behov och möjligheter. På ett säkert, framkomligt och tillgängligt sätt.

 
Fjällvägen är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Bollnäs, Ljusdals, Härjedalens och
Söderhamns kommuner samt turistdestinationerna Järvsö, Vemdalen och Funäsfjällen.
Fjällvägen är ett väl förankrat och regionövergripande projekt där Region Gävleborg och
Region Jämtland går in med regionala utvecklingspengar. Projektet har också god förankring
hos näringslivet och har tagits fram i samråd med representanter från besöksnäringen i de två
deltagande länen. Fjällvägen omfattar vägstråket rv 83/84 från Tönnebro till norska gränsen i
Funäsfjällen.
 
Projektets syfte är att stärka regionens tillväxt och konkurrenskraft genom en förbättrad
infrastruktur. Detta ska uppnås genom en innovativ samverkan mellan näringslivet och det
offentliga för att gemensamt identifiera lokala önskemål och hitta lösningar till en framtida
utveckling av Fjällvägen.
 
Syftet med analysen var att ta fram en nulägesbeskrivning av stråket men också ge en
utvecklingsbild över tid. Stråkanalysen ska tydliggöra Fjällvägens funktioner och betydelse
för näringsliv, befolkning och besökare och hur funktionerna kan utvecklas till det bättre.
Analysen ska synliggöra behov av åtgärder, specifika objekt men även övergripande insatser,
på kort och lång sikt. En god infrastruktur är en av grundförutsättningarna för att en attraktiv
bygd ska erbjuda god livskvalitet, och därigenom säkra framtida kompetensförsörjning och
utveckling av företag. Självklart måste vi säkerställa och arbeta med detta. Stråkanalysen ska
vara ett verktyg och stöd för frågor som rör inlandets utveckling och regional tillväxt. Att få
bra faktaunderlag och en helhetssyn underlättar arbetet med en gemensam utvecklingsvision
och strategi och är ett viktigt underlag till handlingsplaner och prioriteringar i kommande
länsplaner och åtgärdsprogram.
 
När vi inom projektet bestämde oss för att ta fram en stråkanalys så var huvudargumentet att
vi behövde ett bra och övergripande underlag för hela stråket. En analys som ska fungera som
underlag för att synliggöra behov av olika prioriteringar och insatser. Någon sådan fanns inte.
Behoven av att lyfta och stärka stråket fanns dock, de hade lett fram till projektet. Nu behövde
vi ett verktyg som tydliggjorde eller kanske ifrågasatte. Den samlade bedömningen i analysen
är att de sedan tidigare inplanerade åtgärderna längs stråket ger ökad trafiksäkerhet och örbättrad framkomlighet. Till viss del kan transportkostnader och miljöbelastning reduceras.
Åtgärderna är efterfrågade och bidrar till en tydligare språkprofilering. Dock är uppfattningen
att de planerade åtgärderna inte åstadkommer tillräcklig förändring för att ge bestående
effekter och påverkan på pendling såväl som tillväxt. De kompletterande åtgärder, som
presenteras i analysen, visar att det finns stora potentialer till att åstadkomma faktiska
förändringar både på trafiksäkerhet såväl som framkomlighet/tillgänglighet.
 
Det var och är viktigt att stråkanalysen blir ett konkret arbetsverktyg ur vilken vi kan hämta
både fakta, idéer och inspiration. Stråkanalysen som arbetsverktyg ska konkret vara
utgångspunkten för de handlingsplaner inom områdena vägåtgärder, näringsliv och
information & marknadsföring som projektbeskrivningen berättar om. Handlingsplaner som
på kort och lång sikt ska vara inriktningsplaner och bas för Fjällvägens framtid. Fram till
rapportens färdigställande har det varit viktigt att processa samtliga projektaktörers
synpunkter i dialog. Alla har bidragit med sina kunskaper, kompetens, erfarenheter och idéer.
 
Nästa steg för projektet och analysen är en workshop - arbetsdag med styr- och
arbetsgrupperna, den 22 augusti på Järvsöbaden. Där ska vi utforska behov av gemensamma
insatser och prioriteringar med bakgrund av stråkanalysen för framtagande av handlingsplaner
inom projektets fokusområden; vägåtgärder, näringsliv och information & marknadsföring.

Det finns ett burmesiskt ordspråk som säger ”Om du vill resa snabbt, så res längs den gamla vägen.” Ett gammalt vägstråk sträcker sig från Tönnebro vid hälsingekusten via Bollnäs-Ljusdal-Sveg-Funäsdalen till norska gränsen i Härjedalsfjällen i norr. Det är mer än 40 mil långt och har av kommunerna och besöksnäringen döpts till Fjällvägen. Ledsagad av älven, Ljusnan, färdas du genom blånande berg, världsarv, upplevelser och fjäll. Det här vackra gamla vägstråket, rv 83/84, behöver dock bli både mer trafiksäkert och framkomligt för att vi ska kunna resa både snabbt, säkert och kvalitativt.  Syftet med samverkansprojektet är att verka för bättre kommunikationer och tillgänglighet för att stärka och kvalitetssäkra områdets tillväxt, attraktions- och konkurrenskraft.

Fjällvägen har en mängd funktioner som behöver möta framtiden med ökad tillgänglighet, samverkan och tillväxt genom en bättre och utvecklad infrastruktur.