Phonera Företag AB

Phonera AB Bokslutskommuniké 2009: Phonera avslutar året starkt med förbättrat resultat och kassaflöde

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 09:50 CET

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2009
Nettoomsättningen i jämförbar verksamhet uppgår till 79,5 (76,7) mkr*.
Nettoomsättningen för perioden uppgår till 79,5 (82,8) mkr. Minskningen är hänförlig till avvecklade verksamheter.
EBITDA uppgår till 9,9 (2,7) mkr.
Rörelseresultatet uppgår till 7,2 (-0,7) mkr.
Resultat efter skatt uppgår till 7,1 (-0,6) mkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 10,6 (-5,6) mkr.
Räntebärande nettoskuld uppgår till 12,1 (8,6) mkr.
Resultat per aktie uppgår till 0,91 (-0,07) kr.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2009
Nettoomsättningen för perioden uppgår till 309,0 (358,8) mkr. Minskningen är hänförlig till avvecklade verksamheter.
Kostnader av engångskaraktär för konsolidering har belastat resultatet med 12,3 mkr under första kvartalet.
EBITDA uppgår till 23,7 (42,3) mkr.
Rörelseresultatet uppgår till 11,3 (28,3) mkr.
Resultat efter skatt uppgår till 10,7 (27,1) mkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 26,8 (12,9) mkr.
Resultat per aktie uppgår till 1,37 (3,47) kr.
Totalt antal kunder uppgår till 58 000 (57 700).
Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning om 1,15 (1,10) kr per aktie lämnas för 2009.

* Jämförbar verksamhet är en proformaredovisning av koncernens verksamheter exklusive de verksamheter som avvecklats under 2008, se not 3 på sid 13.

SUMMERING 2009
Phonera avslutar året starkt med en förbättrad lönsamhet och ett ökat kassaflöde. Bruttomarginalen ökar med 8%* och rörelseresultatet ökar med 23%* jämfört med samma kvartal föregående år. Arbetet med att renodla verksamheten för att fokusera på de tillväxtområden som identifierats visar goda resultat. Omsättningsökningen inom Phoneras tillväxtområden Hosting (+63%) och IP-baserade tjänster (+45%) har varit stark under året.

Läs rapporten i sin helhet på www.phonera.com. För mer information kontakta

Henric Wiklund
Verkställande direktör Phonera AB
Mobil 0701-82 00 00
E-post: henric.wiklund@phonera.se

PHONERA AB (publ) är en utmanare på den svenska marknaden för kommunikationstjänster till företag. Vi skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kunden kostnadseffektiva och moderna tjänster inom Telefoni, Internet och Hosting. Phonera har 60 000 företagskunder och omsatte 2009 309 mkr med ett rörelseresultat om 11 mkr. Vår aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.