Phonera Företag AB

Phonera AB (publ) avyttrar telefoniverksamheten till Com Hem

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 10:27 CET

Phonera AB (publ) avyttrar Phonera Företag AB inklusive dess dotterbolag (affärsområde ”Phonera Telefoni”) till Com Hem Holding AB.

Jag är glad över affären och tror att Com Hem har goda förutsättningar att utveckla verksamheten. Genom avyttringen av Phonera Telefoni skapar vi värde för bolagets aktieägare, vi frigör nu kapital som kommer komma aktieägarna till gagn. Det säger Phonera AB:s ordförande Henric Wiklund.


Affären innebär följande i korthet:

·  Köpeskillingen är 315 Mkr på kassa- och skuldfri basis och erläggs kontant på tillträdesdagen.

·  Planerat tillträde är den 31 mars 2014.

·  Transaktionen är villkorad av godkännande från Phoneras aktieägare vid en bolagsstämma, godkännande från konkurrensverket, att Com Hem uppfyllt vissa villkor under nuvarande finansiering, att en av Phonera Företag AB:s leverantörer har avstått från sin rätt att säga upp sitt avtal med bolaget som en följd av ägarbytet, att Phonera, TDC och Com Hem har träffat överenskommelse om att samtliga överlåtna bolags rättigheter och skyldigheter i förhållande till TDC med anledning av det s.k. ”fotnotsmålet” har överförts till Phonera AB.

·  Phoneras styrelse samt aktieägare motsvarande 67,3 % av röster står enhälligt bakom transaktionen.

·  Transaktionen är förenad med sedvanliga garantier och villkor i övrigt som Phoneras styrelse bedömer som marknadsmässiga. En mindre del av köpeskillingen kvarstår som säkerhet för eventuella garantibrott som längst till och med 1 juni 2015.

·  Den avyttrade verksamheten visade per 9 månader 2013 intäkter om 199 Mkr och gav ett EBT bidrag om 34 Mkr.

· Den kvarvarande verksamheten som utgörs av Phonera AB (publ) och dess dotterbolag Availo Netcamp AB och Availo Networks AB (och dess dotterbolag) gav per 9 månader 2013 ett intäktsbidrag om 98 Mkr, ett EBITDA om 12,2 mkr och ett EBT bidrag om -17 Mkr.

·  Koncernens nettokassa förväntas uppgå till dryga 200 Mkr efter transaktionen.

·  Styrelsen har startat en utvärdering av alternativ för koncernens nettokassa liksom dess kvarvarande verksamhet vilket kan komma att innebära kompletteringsförvärv alternativt en avyttring av verksamheten som utgör affärsområde Availo. Denna utvärdering väntas vara klar senast under tredje kvartalet 2014.

·  Phonera AB (publ) kommer att kalla till extra bolagstämma för att underställa transaktionen bolagsstämmans godkännande samt för att fatta beslut om namnbyte. Därtill kommer beslut att fattas om byte av verksamhetsföremål så att detta anpassas till den kvarvarande verksamheten.

·  Phoneras koncernchef Robert Öjfelth och CFO Susanne Oberlies kommer avgå i samband med tillträde för att fortsätta driva telefoni-verksamheten under Com Hems ägande.

·  Phoneras styrelse har inlett en rekryteringsprocess av ny VD och CFO för koncernbolaget.

·  Varumärket Phonera kommer att bestå tills vidare och verka under Com Hems regi.

·  Befintlig personal hos Phonera Telefoni samt den operativa driften av verksamheten i Phonera Telefoni är tänkt att fortsätta som vanligt under Com Hems ägande.

Jag ser fram emot att under Com Hems ägande vidareutveckla Phonera Telefonis starka erbjudande och marknadsposition bestående av kommunikationstjänster mot små och medelstora företag. Det säger Phoneras koncernchef Robert Öjfelth.

Tillväxten inom Availo har under en längre tid varit en besvikelse, bolaget bedöms för litet för att motivera de kostnader som en marknadsnotering innebär, vi ser nu över hur vi kan skapa en lämplig struktur för Availo med fokus på aktieägarvärde. Det säger Phonera AB:s ordförande Henric Wiklund.


För ytterligare information kontakta:

Henric Wiklund, Styrelseordförande Phonera AB (publ), telefon 0701-820000

Robert Öjfelth, Koncernchef Phonera AB (publ), telefon  0701-820007


PHONERA AB (publ) fokuserar på två verksamheter riktade mot enbart företag och är organiserat i två affärsområden – Phonera Telefoni och Availo. Availo är ett varumärke som ägs av Phonerakoncernen. Phonera skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kostnadseffektiva och moderna kommunikations- och serverlösningar för Telefoni, Internet och Hosting. Phonera har cirka 60 000 företagskunder och omsatte 2012 397,8 mkr. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Oslo. Mer finansiell information finns på www.phonera.com.