Socialdepartementet

Pilotstudier för färre självmord

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 09:11 CEST

- Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet får i uppdrag att genomföra en pilotstudie för att förebygga självmord. Regeringen anslår 5 miljoner kronor till detta. Målsättningen ska vara att inom respektive program utbilda 1 000 personer under en och samma tidsperiod om totalt 12 månader. Projektet syftar till att öka kunskapen om, och förståelsen för, självmordsprocessen, bedöma hjälpbehov och förmedla redskap att kunna bemöta en självmordsnära person och bidra till att han eller hon söker professionell hjälp. Med utgångspunkt i regeringens vision, att ingen ska behöva ta sitt liv, går vi nu vidare med  två pilotstudier på självmordsförebyggande program, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Sedan 1980 har antalet självmord sjunkit i alla åldersgrupper över 25 år. I åldersgruppen 15-24 år har dock ingen minskning kunnat ses sedan 1990-talets början. Regeringens insatser för färre självmord, innefattar bland annat utvecklad psykiatri med fokus på tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri, händelseanalys vid självmord i eller i anslutning till hälso- och sjukvård, samarbete med frivilligorganisationer och sänkt alkoholkonsumtion.  Hösten 2009 tillsattes dessutom en utredning med uppdrag att klargöra och analysera förutsättningarna för att inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område utveckla och förbättra händelseanalyser av inträffade självmord. Utredningen presenterade i april 2010 delbetänkandet Första Hjälpen i Psykisk Hälsa.

Med anledning av delbetänkandets förslag beslutar regeringen att ge Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet i uppdrag att genomföra en pilotstudie. Den ska bygga dels på det australiska självmordsförebyggande programmet The Mental Health First Aid Training and Research Program (MHFA), dels på det kanadensiska självmordsförebyggande programmet Applied Suicide Intervention Skills Training (ASIST).

Målsättningen ska vara att inom respektive program utbilda 1 000 personer under en och samma tidsperiod om totalt 12 månader. Utgångspunkten för studien är att ge kunskap om förutsättningarna för genomförande av respektive program på rikstäckande nivå. Projektet syftar till att öka kunskapen om, och förståelsen för, självmordsprocessen, bedöma hjälpbehov och förmedla redskap att kunna bemöta en självmordsnära person och bidra till att han eller hon söker professionell hjälp.

Pilotstudierna ska genomföras i ett till två län där Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam inom ramen för regeringens attityduppdrag Hjärnkoll genomför särskilda aktiviteter för att bl.a. engagera arbetsgivare. Planering och organisering av studierna och dess genomförande ska ske i samarbete med Handisam.

Programmen ska riktas till allmänheten och personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med människor med psykisk ohälsa och/eller med personer som är självmordsnära t.ex. personal inom socialtjänsten, individ- och familje-, handikapp- och äldreomsorgen, skolan, polisen, kriminalvården och brandkåren, samt ambulanspersonal och distriktssköterskor inom primärvården. Särskilt angelägna yrkesgrupper är lärare, skolsköterskor och skolkuratorer samt fritidsledare och fältassistenter.

Regeringen beslutar att till Karolinska institutet anslå 5 miljoner kronor för att genomföra uppdraget och redovisa projektet senast den 15 december 2012. Regeringen beslutar samtidigt att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera pilotstudien.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65