Sigtuna kommun

Plan för bättre miljö i Garnsviken

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 13:24 CET

Sigtuna kommun tar fram en plan för bättre miljö i Garnsviken i Mälaren

Som ett led i Sigtuna kommuns aktiva miljöarbete kommer kommunen under våren att undersöka vattenkvaliteten i Garnsviken i Mälaren. Arbetet kommer leda fram till vattenplan för Garnsviken. Vattenplanen ska innehålla en lista av åtgärder som kan förbättra miljön i Garnsviken

- Vi har under de senaste åren fått många signaler om att Garnsvikens vattenmiljö har försämrats och det är därför viktigt att ta reda på sjöns status och vilka de viktigaste påverkansfaktorerna är, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (s) i en kommentar.

För att kunna göra en korrekt bedömning av vad som är av större respektive mindre betydelse i fråga om påverkan på Garnsvikens uppmätta och upplevda vattenkvalitet så vill den politiska ledningen (s, c och mp) ta fram en vattenplan för sjön. Kommunledningen föreslår därför att kommunstyrelsen ska anslå 200 000 kronor till en fördjupad studie kring sjöns vattenmiljö och de aktiviteter som påverkar sjön.

Vattenplanen ska bland annat belysa den påverkan som dagvattnet från bostadsområden kan utgöra. Därutöver ska planen belysa hur bland annat följande påverkar vattenkvaliteten i Garnsviken:

• dåligt flöde vid Färjestadsbron, näringstillförsel från jordbruk och reningsverk, vattenuttag till golfbanor, dagvatten från Garnsviksbron.
Med en vattenplan kan kommunen sedan prioritera bland lämpliga åtgärder.

- Den fördjupade studien kommer att ge oss den helhetsbild om Garnsvikens tillstånd som saknas idag. Vattenplanen blir ett viktigt underlag i vårt fortsatta miljöarbete, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (s) i en avslutande kommentar.

Vattenplanen beräknas att vara färdig på försommaren och därefter kommer ett program att tas fram för att förbättra vattenmiljön i Garnsviken.
För mera information:


Anders Johansson (s), kommunstyrelsens ordförande, tel. 073-633 87 85