Sveriges Kommuner och Landsting

Planera för ålderdomen i god tid

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 10:42 CEST

Särskilt boende är inte enda lösningen på den framtida äldrevården. Andra utvecklingsmöjligheter glöms lätt bort. Allt fler bor kvar hemma och när man frågar människor hur de vill leva när de blir gamla, så svarar de flesta att de vill bo kvar hemma så länge som möjligt.

De flesta som får hemtjänst av kommunen är över 80 år och den gruppen ökar. Idag kan även den som har många sjukdomar, och ibland även i livets slutskede få sin vård och omsorg i det egna hemmet. Antalet hemtjänsttimmar per person är därför betydligt högre idag än för fem år sedan eftersom många med stora hjälpbehov bor kvar hemma. Detta visar bland annat en ny rapport "Aktuellt om äldreomsorgen" som presenteras idag.

Drygt 17 procent eller 1,5 miljoner av befolkningen är idag 65 år eller äldre. 93 procent av alla över 65 år bor i eget boende. 30 procent av hushållen 75 år och äldre bor fortfarande i eget småhus.

Kommunerna ger stöd till äldre i många olika former, från trygghetslarm och hemsändning av färdiglagad mat, till hemtjänst, bostadsanpassning, färdtjänst, dagverksamhet, korttidsvård, hemsjukvård och särskilda boenden. Den medicintekniska utvecklingen gör det möjligt att ge allt mer sjukvård i hemmet och allt fler kan bo kvar hemma i sin invanda miljö.

- Äldreomsorgen, precis som sjukvården utvecklas ständigt, säger Ellen Hyttsten, direktör och ansvarig för vård- och äldreomsorgsfrågor på Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. Därför är inte lösningen för de allra flesta att flytta till ett särskilt boende. Med bostäder som är anpassade för äldre, olika hjälpmedel och det stöd som kommuner och landsting kan ge finns det bra möjligheter att leva ett gott liv.

Personalsituationen i äldreomsorgen har förbättrats. Mellan åren 2002 och 2003 ökade antalet anställda med 2 300. Jämfört med 1995 har antalet anställda ökat med 37 900 eller ca 17 procent. Detta kan jämföras med det totala antalet kommunanställda som under samma tid ökade med 7 procent. Antalet heltidsanställda har successivt ökat och andelen lediga och sjukskrivna minskar.

Nio av tio undersköterskor och vårdbiträden har gymnasieutbildning och drygt sex av tio har omvårdnadsutbildning.

Äldreomsorgen står för ungefär 20 procent av kommunernas totala kostnader. 2003 var kostnaderna för äldreomsorgen 78,3 miljarder kronor. Den genomsnittliga kostnaden per vårdtagare i ordinärt boende uppgår till 208 500 och för särskilt boende, det dubbla, 421 400 kronor.

För mer information:

Utredare Irene Lindström, tfn: 08-452 77 91
Sektionschef Margaretha Spjuth, tfn: 08-452 77 98