Regionförbundet i Kalmar län

”Planera transportinfrastrukturen utifrån större och funktionella regioner”

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 14:08 CET

Planera transportinfrastrukturen utifrån nya, större och funktionella regioner. Öka den regionala potten samt ge ett samlat regionalt ansvar för vägar och järnvägar. Det kommer att bli huvudbudskapen i Kalmar läns yttrande över Trafikverkets planering av transportinfrastruktur 2018-2029. Det beslutades på Regionförbundets arbetsutskott i går.

Trafikverkets inriktningsunderlag utgör grunden för den kommande infrastrukturpropositionen, som kommer att beslutas av Riksdagen i höst. Därefter följer en åtgärdsplanering som ska ta fram en nationell plan för 2018 – 2029 samt länsplaner. Planerna ska fastställas under våren 2018.

Inriktningsunderlaget är just nu ute på remiss och i det yttrande som förbereds kommer man att vara tydliga på framförallt tre punkter.

  • Planera transportinfrastrukturen utifrån nya funktionella regioner 
    Regeringen avser att bilda större regioner. För att dessa ska kunna bli funktionella behövs en proaktiv infrastrukturplanering som kan ge förutsättningar för större arbetsmarknadsregioner och studiependling. Här behöver man bland annat ta hänsyn till behovet av en utvecklad tågtrafik för att knyta ihop en ny och större region. Det krävs också mer medel i de kommande planerna.
  • Den regionala potten för infrastruktursatsningar måste öka
    I den regionala transportplanen för 2014-2025 har regeringen avsatt 836 miljoner kronor för Kalmar län. Budgeten har under lång tid varit alldeles för liten i förhållande till länets behov. En satsning behöver göras så att det ekonomiska utrymmet speglar det verkliga behovet.
  • Ge ett samlat regionalt ansvar för regionala vägar och järnvägar
    Kalmar län har i dag inget ansvar för de regionala järnvägarna. Kunskapen om de regionala förutsättningarna och behoven finns här. Därför bör också det samlade ansvaret göra det. På så sätt kan vi själva göra nödvändiga prioriteringar.

Yttrandet i sin helhet kommer att beslutas på Regionförbundets styrelse den 18 februari. Senast den 29 februari ska den lämnas till Trafikverket. Den 26 februari medverkar Regionförbundet på Näringsdepartementets regionala forum för tillväxtfrågor. Då kommer man också att lyfta fram huvuddelarna i yttrandet.

Kontakt:
Ulf Nilsson, ordförande, tfn: 070-530 25 09
Harald Hjalmarsson, vice ordförande, tfn: 0490-25 40 33
Irene Tallhage Lönn, infrastruktur och planering, tfn: 070-557 78 29

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se