Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Planerade Haningeleden strider mot väglagen och miljöbalken

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 12:50 CEST

I sitt yttrande till Trafikverket konstaterar Naturskyddsföreningen att förslaget till arbetsplan för Haningeleden 1 i den föreslagna utformningen strider mot både väglagen och miljöbalken. Debatt anordnas på måndag kväll då allmänheten kan ställa frågor till politikerna.

Haningelden 1, som är en del av Södertörnsleden, planeras skära rakt igenom friluftsområdena invid Visättra och Solgård - rakt igenom Flemingsbergsskogens naturreservat och tvärs över Stensättras jordbruksmarker.

Debatt anordnas på måndag den 6 september kl. 18.30 arrangerar Naturskyddsföreningen i Huddinge och Studiefrämjandet en debatt där allmänheten kan ställa frågor till politikerna om Haningeleden 1, Södertörnsleden. Man kan även ta del av information från Trafikverket.
Plats: Huddinge Folkets Hus, Lilla salen

I sitt yttrande till Trafikverket konstaterar Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Naturskyddsföreningen i Huddinge att förslaget till arbetsplan för Haningeleden 1 i den föreslagna utformningen strider mot väglagen (3§a) och miljöbalken (1 kap. 1 §, 2 kap. 3 § samt 3 kap. 6 §) och att det således inte finns utrymme för Trafikverket att fastställa planen.

Huvuddelen av det underlag Trafikverket redovisar, inklusive miljökonsekvensbeskrivningen, uppfyller inte de krav som ställs i nuvarande miljöbalk. Dels är underlaget framtaget med utgångspunkt från de mildare generella krav som gällde enligt dåvarande naturresurslagen, dels baseras bedömningarna i huvudsak på ett helt annat objekt än det aktuella med bl a betydligt lägre trafikvolymer än den väg man nu avser att bygga.

Om Haningeleden 1 byggs bör den inte dras genom Flemingsbergsskogens naturreservat, istället bör i första hand nuvarande vägdragning förbättras. Byggs leden i den föreslagna dragningen måste huvuddelen av sträckningen läggas i tunnel så att intrånget i Flemingsbergsskogens naturreservat begränsas så att projektet inte strider mot lagstiftningen. När järnvägen skulle rätas och dras genom samma riksintresse som nu är aktuellt, fann  man att detta endast var tillåtet om järnvägen lades i tunnel. Störningen från leden bedöms bli minst lika kraftig som för järnvägsdragningen och med den kraftigt ökade trafik man nu utgår från är tidigare invändningar mot en tunnellösning inte längre relevanta.

Läs hela yttrandet på webben http://www.naturskyddsforeningen.se/stockholm

För ytterligare information kontakta:

Mårten Wallberg, ordförande, Naturskyddsföreningen i Stockholms län
mobil 0733-746714

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Inom länet finns 27 kretsar med sammanlagt 44 000 medlemmar. Vi  jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera utflykter.