Lunds Energi AB

Planerna för det nya kraftvärmeverket i Örtofta tar form

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 13:46 CET

En idéskiss till den arkitektoniska utformningen av Lunds Energikoncernens planerade kraftvärmeverk i Örtofta är nu klar. Parallellt med att miljöprövningen pågår har utformningen av anläggningen utvecklats.


Ett antal arkitektbyråer har anlitats för att bidra med idéskisser. Dessa har sedan värderats av en bedömningsgrupp som bestått av arkitekter, landskapsarkitekter och närboende. Bedömningsgruppen är nu klar med sitt arbete. Det förslag man enats om anser man bör vara utgångspunkten för det fortsatta arbetet med utformningen.

Alla förslag har bidragit till kunskapen om platsen där anläggningen är tänkt att uppföras. Förslagen har också tydligt visat hur viktig utformningen är för landskapet menar bedömningsgruppen.

- Det är en väldig anläggning och den måste ha en utformning som fungerar från vilket avstånd den än ses, från såväl motorväg som de omkringliggande samhällena. Det här ställer krav i alla skalor både helheter och detaljer och på utformningen av mar-ken som ramar in anläggningen i sitt sammanhang i landskapet, säger bedömningsgruppens ordförande arkitekt Klas Brunnberg.

Förslaget som bedömningsgruppen förordar som utgångspunkt för det fortsatta arbetet med utformningen menar man kan vara ett positivt bidrag till upplevelsen av verket och landskapet.

- Det blir variationsrikt, raffinerat och kan locka blicken både på dagen och i nattbelysning, säger Klas Brunnberg.

Huvudidén i förslaget är att exponera processen och anläggningens olika delar så som de funktionellt hänger samman. Med hjälp av en visuell hinna av wire och nät ska de skarpa kanterna slipas av. Förslaget ställer krav på kvalitet i utförandet men kan ge stor utdelning enligt bedömningsgruppen. Man menar att förslaget är klart utvecklingsbart och har stora kvaliteter.

- Det är viktigt för oss att frågan om kraftvärmeverkets utformning behandlas på allvar. Därför har vi valt den här modellen för arbetet. Nu har vi en utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Målet är att få en så bra utformning av anläggningen som möjligt med hänsyn till omgivningen, påpekar Nils-Ove Rasmusson, VD för Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB.

Bakom det förslag bedömningsgruppen enats om står Tengbomgruppen & NaturOrienterad Design.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nils-Ove Rasmusson, VD Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB, 046-35 60 30 alt. 070-515 98 71. E-post: nils-ove.rasmusson@lundsenergi.se