Konsumentverket

Plikt för livbolaget att processa mot Skandia

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 12:00 CET

KO:s utredare:
Skandia har missbrukat sin makt över Skandia Liv:

Plikt för livbolaget att processa mot Skandia

KO:s utredare, advokat Stefan Lindskog, anser att det är en plikt för Skandia Liv att processa mot Skandia AB i pensionsspararnas intresse.
- Det finns juridisk grund för anspråk, säger han.
KO manar nu till handling:
- Jag uppmanar Skandia Liv att snarast inleda en rättslig process. Om inte styrelse och vd agerar rättsligt, finns det skäl att tvivla på deras självständighet. Livspararna måste få rättelse, säger KO, Karin Lindell.


Konsumentombudsmannens utredare, advokat och juris doktor Stefan Lindskog, är i sin rapport mycket kritisk till Skandias agerande mot Skandia Liv. Han har särskilt granskat försäljningen av Skandias kapitalförvaltning till Den norske Bank. Moderbolaget försökte inge myndigheterna och livbolaget föreställningen att det fanns lagliga hinder för Skandia Liv att göra anspråk på del av köpeskillingen, som var på 3,2 miljarder. Men några sådana hinder fanns inte. Tillgångarna som förvaltades av förvaltningsbolaget var till stor del försäkringsspararnas. Utan dem hade bolaget inget större värde. Ansvaret faller tungt på båda styrelserna. En rimligt alert ledning för Skandia Liv hade krävt en stor andel av köpeskillingen, anser han.

- Det har varit fråga om ett sofistikerat maktmissbruk från Skandias sida över livbolaget. Pensionsspararnas intressen har nonchalerats. Men det finns juridisk grund för Skandia Liv att återkräva sin rättmätiga del av de 3,2 miljarderna. En rättslig process skulle kunna ge kollektiv rättvisa åt pensionsspararna när det gäller försäljningen av Skandias kapitalförvaltning. Ingen - med anspråk på att bli trodd - kan hävda att bolaget inte har chans att nå framgång med rättsliga åtgärder, säger Stefan Lindskog.

Han anser att ett skiljedomsförfarande vore bästa vägen. Därigenom skulle det bli möjligt för Skandia Liv - och därmed för samtliga pensionssparare - att få kollektiv rättelse inom rimlig tid. En grupptalan är mer komplicerad och tidskrävande, vilket också KO tidigare påpekat. Båda vill se en skiljedomsprocess med fullständig insyn.

- Jag utgår från att Skandia Livs vd och styrelse snarast möjligt tar initiativ till en rättslig process. Den bör absolut omfatta försäljningen av kapitalförvaltningen, men skulle även kunna gälla den utbetalning av överskottsmedel avseende Skandiapersonalens tjänstepensioner som - i ifrågasatt stor omfattning - gick till moderbolaget istället för till livbolaget, säger KO, Karin Lindell.

KO:s utredare har även funnit anmärkningsvärda systemfel i försäkringsrörelselagen. Så kan till exempel ett moderbolag som Skandia AB blockera att livbolaget för skadeståndstalan mot sin egen styrelse. Här är lagändringar nödvändiga, anser Stefan Lindskog.

I samband med att Rydbecksrapporten offentliggjordes uppgav Skandia AB i ett pressmeddelande att moderbolaget hade fattat beslut om att rikta skadeståndsanspråk mot Skandia Livs tidigare styrelseordförande, för misskötsel av styrelsearbetet. Vid en eventuell framgång skulle moderbolaget låta skadeståndet tillföras Skandia Liv.

- En sådan skadeståndstalan kan kombineras med den rättsliga väg, som jag och KO förespråkar. Inget bör utesluta det andra. Men lagen behöver ändras så att det blir möjligt för ett livbolag att självt föra talan mot egna styrelseledamöter som agerat osjälvständigt och ansvarslöst. Behovet av lagändringar kan inte nog understrykas, säger Stefan Lindskog.

KO kommer att verka för - och följa upp - att adekvata lagstiftningsåtgärder genomförs. Men nu närmast förväntar sig Konsumentombudsmannen, Karin Lindell att Skandia Livs vd och styrelse snarast vidtar rättsliga åtgärder mot Skandia AB i spararkollektivets intresse.

KO:s utredning finns i sin helhet (57 sidor, pdf-format) www.ko.se

Kontaktpersoner

För media:
KO, Karin Lindell tel 08-429 05 10
Advokat Stefan Lindskog, Wistrands advokatbyrå
tel 08-50 72 00 00
Försäkringsexpert, Eva Lindberg, Konsumentverket
tel 08-429 07 24
Presschef: Anne-Marie Gustafsson tel 08-429 05 16