Myndigheten för yrkeshögskolan

Plushögskolan ger betydligt mindre lärarledd tid än utlovat

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2015 08:10 CEST

Det råder en mycket stor skillnad mellan det utlovade antalet lärarledda lektioner och det praktiska utfallet för Plushögskolans yrkeshögskoleutbildningar. Nu får Plushögskolan allvarlig kritik av tillsynsmyndigheten.

Myndigheten för yrkeshögskolan har granskat hur väl Plushögskolan AB uppfyller den lärarledda verksamhet som utlovats. Diskrepansen är påfallande stor, och bortfallet ligger på mellan två och tretton timmar i veckan för varje utbildning.

– Att en sådan stor aktör väljer att sätta i system att inte leverera det som utlovats är mycket allvarligt. Plushögskolan är en av yrkeshögskolans största utbildningsanordnare. Det som inträffat riskerar att påverka förtroendet för hela yrkeshögskolan som utbildningsform negativt, säger Christer Bergqvist, chef för tillsynsavdelningen på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Myndighetens granskning visar att utbildningsanordnaren på ett systematiskt sätt brustit i sitt genomförande av utbildningarna. I mer än hälften (35 av 59) av pågående yrkeshögskoleutbildningar genomfördes undervisningen med färre lärarledda timmar än utlovat. I beräkningen ingår enbart de utbildningar där avvikelsen var 15 procent eller mer

– Vi har i tidigare granskningar av Plushögskolan sett avvikelser när det gäller den lärarledda tid som utlovats till de studerande. Då har utbildningsanordnaren lovat att göra om och göra rätt. Så har uppenbarligen inte skett. Det är oroväckande,
säger Christer Bergqvist.

Plushögskolan, som ingår i Academediakoncernen, ska senast den 14 augusti 2015 redovisa för myndigheten hur de åtgärdat eller avser att åtgärda de påtalade bristerna.

För mer information kontakta myndighetens tillsynschef Christer Bergqvist 010 209 01 43.

Så har granskningen gått till
Anledningen till att den egeninitierade granskningen av Plushögskolans lärarledda timmar har genomförts är mot bakgrund av att myndigheten konstaterat att utbildningsanordnaren upprepade gånger brustit på området.

Myndigheten begärde i april uppgifter från utbildningsanordnaren om omfattningen av den lärarledda verksamheten i timmar per studerande i veckan för de skolförlagda kurserna i de utbildningar som pågick under vårterminen 2015.

Utbildningsanordnaren kom in med sitt underlag i maj. Efter granskning av underlaget begärde myndigheten in schema, så som det presenterats för de studerande, för ett antal slumpvis utvalda utbildningar.

Uppgifterna från utbildningsanordnaren visar att den lärarledda verksamheten understigit den utlovade omfattningen med mer än 15 procent i 48 utbildningsomgångar, fördelade på 35 utbildningar. Bortfallet ligger mellan är mellan två och tretton timmar i veckan.

Myndighetens tillsynsuppdrag
Myndigheten för yrkeshögskolan har till uppgift att utöva tillsyn över yrkeshögskoleutbildning. Tillsyn innebär kontroll av att utbildningen genomförs i enlighet med gällande bestämmelser, lagen om yrkeshögskolan, förordningen om yrkeshögskolan och fastställd utbildningsplan.

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.