Nättidningen Payback / Payback Sverige

Polisen erkänner att de saknar lagstöd för bikerkontroller och att de därvid brutit mot lagen i mer än 20 års tid!

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 18:10 CEST

Bakgrund

Payback Sverige skickade i maj ett mejl med konkreta frågeställningar rörande polisens arbetsmetod att kontrollera personer ur mc-miljön utefter den så kallade störa-och-förstöra taktiken som polisen under mycket lång tid hänvisat till såsom stöd för sina åtgärder och insatser gentemot enskilda bikers såväl som bikerklubbar, utan att media någonsin ifrågasatt legaliteten i metoden.

På samma vis har polisen, utan att någonsin bli ifrågasatta, hänvisat till att olika razzior och husrannsakningar skett som ett led i arbetet mot organiserade brottsligheten.

Payback Sverige har hela tiden hävdat att polisen saknat erforderligt lagstöd för bägge ovan relaterade åtgärder varför de också är olagliga. Ett faktum som nu polisen bekräftar är korrekt och att varje polisinsats, både av störande och förstörande karaktär likaväl som om de sker som ett led i ett arbete mot så kallad organiserad brottslighet, måste betingas av lagstöd!

Polisen medger för första gången att de saknar lagstöd för insatserna mot bikerklubbarna!

För första gången medger nu således polismyndigheten att det saknas lagstöd för att såväl kontrollera personer utefter störa och förstöra taktiken som att företa husrannsakningar hos mc-klubbar utefter att det utgör ett led i polisens arbete mot organiserad brottslighet.

Polisen har varje gång de hänvisat till begreppen brutit mot lagen!

Att polisen nu medger att lagstöd saknas måste betraktas som ett mycket stort genombrott i arbetet för bikerkulturens upprättelse. Det innebär också att varje enskild gång som polisen under mer än 20 års tid hävdat att de genomfört insatser mot bikers och bikerklubbar utefter störa och förstöra taktiken eller såsom ett led i arbetet mot organiserad brottslighet har polisen saknat lagstöd och således vid varje enskilt tillfälle brutit mot lagen! Det är den fulla konsekvensen av polismyndigheten i Skånes svar på Payback Sveriges förfrågan! För att polismyndigheten under punkt 2 hänvisar till interna dokument ger inte polisen någon form av erforderligt lagstöd då dessa dokument är myndighetsinterna dokument utan rättslig och juridisk bärighet.

Ett mycket viktigt verktyg i den fortsatta kampen för återupprättelse för bikerkulturen

För arbetet framöver för bikers rättigheter har vi nu erhållit ett mycket värdefullt instrument med hög juridisk bärighet som kommer att kunna utnyttjas effektivt framöver! Det vi ser nu är den konkreta början på vägen mot återupprättelse!

Frågeställningarna

Payback Sverige skickade nedanstående frågeställningar till rättssektionen vid Polismyndigheten i Skåne den 12 maj 2013:

1. Vi undrar därför vilken legalitet polismyndigheten kan hänvisa till när det gäller att störa “gängen”? Vilken eller vilka lagparagrafer kan polismyndigheten härvidlag hänvisa till?

2. Piketpolisen uttalar också att det ingår i polisens uppdrag att störa gängen. Vår fråga blir då vilket uppdrag kan polisen hänvisa till som ger polismyndigheten ett klart uttalat uppdrag att störa gängen? Vi förväntar oss att ni kan hänvisa till ett direkt dokument från Rikspolisstyrelsen och/eller regering och riksdag som vi härigenom kan ta del av för ett sådant uppdrag.

3. Att utföra husrannsakan på grundval av det är en del av polismyndighetens arbete mot den organiserade brottsligheten gör oss återigen lite nyfikna och perplexa. Vi undrar därvidlag självklart över var dokumentation föreligger som vi kan ta del av för att det ingår i polisens arbete att arbeta mot den så kallade organisiserade brottsligheten genom att företa husrannsakan?

4. På vilket vis kan kravet i Regeringsformen 1:1 på att alla myndighetsversamhet ska ske under lagarna därigenom anses uppfyllt? Med andra ord var finns det konkreta lagstödet för polismyndigheten att i sitt arbete mot organiserad brottslighet företa husrannskan utan att lagstöd enligt Rättegångsbalken och/eller Polislagen föreligger?

Vi emotser ett uttömmande svar där såväl dokumentation som lagstöd redovisats i dessa övergripande frågeställningar från Polismyndigheten i Skånes sida.

Polismyndighetens svar

1. Några särskilda bestämmelser avseende att “störa MC-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekampande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmeiser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångsbalken.

2. Polisen har ett uppdrag att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Detta finns angivet bl.a. i ett dokument som heter Rikspolis­chefens inriktning samt i Polismyndighetens verksamhetsplan.

3. Om Polisen vill genomfora en husrannsakan måste det finnas stöd for detta i lag. Beslut om husrannsakan máste ocksâ fattas på rätt nivå mom myndigheten. I många fall är det en Åklagare som fattar beslut om hus­rannsakan. Bestämmelser om husrannsakan finns i bl.a. i 28 kapitlet Rättegångsbalken.

4. Polisen kan inte genomföra en husrannsakan utan lagstöd eller utan att beslut om detta fattas i behörig ordning.

Polisens mejlsvar

Länk till frågeställningar till polisen:
http://www.payback.name/?p=10568

Vid svårigheter att läsa originaldokumenten hänvisar vi till nedanstående länk där originaldokumentet föreligger: http://www.payback.name/?p=10987

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name