Riksrevisionen

Polisens brottsförebyggande arbete måste förbättras

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 10:12 CET

Polisen planerar brottsförebyggande insatser för 5 miljarder kronor per år. Bara hälften genomförs, och det är oklart om insatserna förhindrar brott. En anledning till problemen är bristande styrning i hela kedjan från regeringen och Rikspolisstyrelsen till ledningen inom polismyndigheterna. Det visar en granskning från Riksrevisionen.

Brottslighet medför ofta stora fysiska och psykiska skador för medborgarna och innebär stora kostnader för samhället. Riksrevisionen har granskat de insatser som polisen har planerat att genomföra för att förhindra att brott sker, det vill säga polisens insatser före brott. Polisen har satsat mycket tid och resurser på att arbeta brottsförebyggande. Trots detta saknas det inom polisen kunskap om vilka åtgärder som är effektiva för att förebygga brott. Arbetet är inte heller tillräckligt problemorienterat och kunskapsbaserat, trots att riksdagen och regeringen betonat att detta är viktigt. Överlag saknas också information om hur arbetet genomförs, vilka resurser som läggs ner och vilket resultat arbetet får.

– Polisen bör kunna arbeta med att förebygga brott på ett mycket bättre sätt, även om vi vet att det är ett komplext område säger riksrevisor Jan Landahl. Styrningen har varit svag på alla nivåer, från regeringen och Rikspolisstyrelsen till ledningen inom polismyndigheterna.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se till att uppföljningen av det brottsförebyggande arbetet förbättras och att det finns kunskap om effektiva åtgärder inom polisen. Rikspolisstyrelsen bör tydliggöra viktiga strategiska frågor, till exempel vad brottsförebyggande arbete är inom polisen.

Rikspolisstyrelsen bör också ta reda på varför så lite av det planlagda brottsförebyggande arbetet genomförs samt vidta åtgärder för att minska gapet mellan planerat och utfört arbete.

Brottsförebyggande rådet, Brå, bör i dialog med polisen inventera och ta ställning till vilket behov av kunskapsstöd som finns avseende polisens brottsförebyggande arbete samt bistå med ett sådant stöd.

Fakta: Riksdagen och regeringen har betonat vikten av ett brottsförebyggande arbete och att det ska vara planlagt, proaktivt, problemorienterat, kunskapsbaserat och ske i samverkan med andra samhällsaktörer. Polisen har en viktig uppgift i samhällets brottsförebyggande arbete. Polisen har arbetat brottsförebyggande sedan 1970-talet. Det arbetet fick ett genombrott på 1990-talet och har vidareutvecklats under senare år. Brå har i uppdrag att bidra med kunskap till polisen och övriga myndigheter inom rättsväsendet.

Rapporttitel: Polisens brottsförebyggande arbete – har ambitionerna uppnåtts? (RiR 2010:23) Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Jan Landahl
Projektledare: Helena Norman, 08-517 142 38, 073-445 22 38
Pressekreterare: Pernilla Eldblom, 08-517 142 00, 073-445 22 00