Rikspolisstyrelsen

Polisens resultat 2009

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 11:01 CET

Polisens årsredovisning har överlämnats till regeringen.
– Sammantaget har 2009 varit ett bra år, där utvecklingen på många viktiga områden gått åt rätt håll, säger rikspolischef Bengt Svenson. Under 2009 har vi ökat våra insatser i det brottsförebyggande arbetet och vi har klarat upp fler brott.

Polisen når delvis målet för den brottsförebyggande verksamheten och i huvudsak målet för utredning och lagföring. Antalet anmälda tillgreppsbrott fortsätter att minska och trenden mot ökande våld utomhus har brutits. Fler brott klarades upp under 2009 jämfört med året innan.

– Polisen har ordning på ekonomin. Vi har en budget i balans och vi går in i 2010 med ett anslagssparande om 176 miljoner kronor, säger rikspolischef Bengt Svenson.

Några resultat för 2009:

• Antalet anmälda brott mot person och tillgreppsbrott har inte ökat under 2009. Antalet anmälda misshandelsbrott har inte fortsatt att öka under perioden 2007-2009.

• De ökade våldsbrottsanmälningarna utgörs till stor del av brott där gärningsman och brottsoffer är bekanta eller har en nära relation.

• Antalet anmälda brott har ökat inom vissa typer av bedrägeribrott och klotter i kollektivtrafiken, brott som Polisen har begränsad möjlighet att påverka.

• Resursinsatsen för det planlagda brottsförebyggande arbetet ökade med 22 procent.

• Antalet ärenden redovisade till åklagare ökade med 4 procent under 2009 och personuppklarade brott ökade med 3 procent.

• Fler våldsbrott har både redovisats till åklagare, och klarats upp. Den största ökningen är anmälningar inom bedrägeribrott samt tillgrepp i butik.

• Andelen gamla öppna ärenden äldre än 6 månader har minskat till den lägsta nivån under 2000-talet.


• Antalet inkomna ungdomsbrottsärenden har fortsatt att öka med 2 procent under 2009, och antalet misstänkta ungdomar har ökat med 1 procent. Medelgenomströmningstiden för ungdomsbrottsärenden har minskat.

• Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning för 2009 har människors upplevda trygghet ökat. Undersökningen visar också att allmänheten har ett högt förtroende för Polisen och att förtroendet har ökat på senare år.

• Kompetensförsörjning. Under 2009 anställdes 1 249 polisaspiranter vilket gett en nettoökning med 823 poliser. I slutet av året var det 19 144 poliser av totalt 26 891 anställda. Målet om 20 000 poliser nås till halvårsskiftet 2010.

• Ekonomi. 2009 tilldelades Polisen 18 073 miljoner kronor genom anslaget. Polisens ekonomi är i balans och 2010 går Polisen in med ett anslagssparande om 176 miljoner kronor.

Läs Polisens årsredovisning 2009 här: http://www.polisen.se/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Arsredovisning-och-budget/Publicerat/Rikspolisstyrelsen/Polisens-arsredovisning-2009/

För mer information vänligen kontakta Eva Brandtell tel. 08-401 93 16 eller Henrik Jakobsson 08-401 93 84, Rikspolisstyrelsens ekonomiavdelning.

Rikspolisstyrelsen är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen. Polisen består av Rikspolisstyrelsen, 21 länspolismyndigheter samt Statens kriminaltekniska laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen och Polishögskolan.