Nättidningen Payback / Payback Sverige

Polisens svar till Payback om 50 000 kronors belöningen samt Paybacks kommentar!

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 00:53 CET

Polisens svar till Payback om 50 000 kronors belöningen samt Paybacks kommentar!

polissvarmc

Bakgrund

Den 4 december skickade Payback Sverige ut ett pressmeddelande samt ett mejl med pressmeddelandet till Polismyndigheten. I pressmeddelandet utfäste sig Payback Sverige att utbetala 50 000 kronor om polisen kunde lägga fram otvetydliga konkreta bevis på att någon mc-klubb inom Sverigemodellen är en kriminell organisation utefter kriterierna: att klubben har kriminalitet som huvudsyfte, att klubben (och inte enskilda medlemmar) beslutar, planerar och verkställer allvarliga brottsliga gärningar för att därefter som klubb tillgodogöra sig brottsutbytet. Belöningsutfästelsen: http://www.payback.name/?p=18206

Polismyndighetens svar

Polismyndigheten har nu avgett sitt svar till Payback Sverige. Polismyndigheten menar att de inte kan lägga fram sådana bevis på grund av att Sverige saknar legaldefinition av begreppet!???

Paybacks svar: Polisen bevisar ännu en gång att de inte har skuggan av bevis för att någon mc-klubb är kriminell!

Vi kan bara konstatera att Polismyndigheten även den 5:e gången de har chans att lägga fram bevis enbart vecklar in sig i undanflykter och ursäkter. Att ett begrepp saknar legaldefinition utgör ju inga som helst hinder för polisen att lägga fram bevis för att en mc-klubb fattar beslut, genomför och tillgodogör sig utbytet av ett brott. Sådana bevis har ingenting med någon legaldefinition att göra ens och fodras inte heller för att Payback skulle utbetala en summa av 50 000 kronor.

Det borde väl stå klart och tydligt nu för envar tänkande människa att Polisen under 27 år bedrivit en hetsjakt på bikers i media genom att ständigt och jämt utmåla klubbarna som kriminella utan att de äger ens skuggan av bevis i sak för påståendet.

Å har Polismyndigheten ansett att det utgör deras verksamhet att i rapporter och genom mediauttalanden utmåla mc-klubbar såsom kriminella mc-gäng så har de också ansett att det utgör Polisens verksamhet. Allt annat är struntprat!

Vi ber alla som läser artikeln att även ta del av polisens tidigare svar rörande mc-klubbarnas kriminella status härunder

Polisens samlade “belägg” för mc-klubbarnas kriminella status!

Ställda mot väggen är detta allt Polisen kan lägga fram!!!! 

Polisen ställdes under 2010 mot väggen i Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr 386-10, där Payback inlämnade yttrande i sakfrågan kring mc-klubbars kriminella status, och tvingades redovisa vilka bevis de kan förete för begreppet ”kriminella mc-gäng”.

Fallet avsåg en persons rätt att inneha vapenlicens då han var medlem i en klubb som enligt polisen hade kopplingar till en specifik sfär. Polisens yttrande i Förvaltningsrätten, diarienummer Av-558-3966/08: “Polismyndigheten har använt begreppet “kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”.

När samma fall 2011 prövades i Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 4450-10 med Payback som juridiskt ombud, försökte polismyndigheten med en ny variant, Polismyndighetens yttrande, diarienummer 1700V02-Av-558-03966/2008: “Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”.

Återkallelsebeslutet ogillades på grund av polismyndighetens obefintliga bevis i sak för någon mc-klubbs kriminalitet!

I ett helt annat fall angående en klubbmedlems rätt att avtjäna sitt straff med fotboja bestod polisens argumentering av att personen tillhörde ”De sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”.

Källa: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.589003-bandidosboss-slipper-inte-fangelse

Tidigare skickade Payback Sverige ett Öppet brev till polisen i vilket vi frågade med vilken rätt de använder begreppet ”kriminella mc-gäng”? Svaret från Rikskriminalens underrättelsesektion blev: Begreppet kriminella MC-gäng är även en direkt översättning av det engelska begreppet “outlaw MC-gangs” (författarens kommentar: Outlaw översätts med fredlös) vilket är det vedertagna begrepp som används av brottsbekämpande myndigheter över hela världen…De brottsbekämpande myndigheterna inklusive Rikskriminalpolisens underrättelsesektion använder sig systematiskt av begreppet kriminella MC-gäng i olika rapporter, lägesbilder etc som beskriver den organiserade brottsligheten i Sverige.

Källa: www.payback.name/?p=2313 och http://www.payback.name/wp-content/uploads/rikskrimsvar.pdf

Inte ett enda bevis har således polisen för bikerkriminaliteten!

Rikskriminalens underrättelsesektion, Svenskt polisväsendes specialistenhet på så kallad mc-brottslighet, medger således ännu en gång att de brukar begreppet kriminella mc-gäng – inte på grund av vare sig fakta, forsknings-mässiga rön eller bevis – utan enbart utefter att begreppet är ett vedertaget begrepp som systematiskt används av de brottsbekämpande myndigheterna!?

Ändå straffas en hel kultur med alla dess medlemmar!

Polisen har även i övrigt visat att de faktiskt inte har ett enda bevis för mc-klubbarnas kriminella status att hänföra till då de ställs mot väggen och tvingas presentera sina kort i en rättegångsförhandling. Och det är väl ändå ingen som inte tror att polisen skulle lägga fram varje bevis på bordet i en rättegång om de faktiskt hade något att komma med, eller hur?

Således är och förblir polisens kriminalisering av bikerklubbarna inte byggd på någon annan grund än polisens upplevda behov av mer pengar och mer personal, och en hel kultur med alla dess medlemmar samt alla anhöriga och andra människor i och ikring bikerkulturen, dignar under förföljelser, trakasserier och den tunga bördan av en kriminaliserande stigmatisering! Fair? Not so much…

Payback Sverige - Riksorganisationen för Bikers Rättigheter - www.payback.name

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Kontaktperson för Payback Sverige: Vice Ordförande och presstalesman, advokat Ismo Salmi, 0708-17 68 72 eller via växel: 08-673 51 80