Rikspolisstyrelsen

Polismyndigheternas tillsyn av vapenhandlare har granskats

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 10:55 CEST

Rikspolisstyrelsen har granskat sex polismyndigheters tillsyn av vapenhandlare. Syftet med inspektionen har varit att granska polismyndigheternas arbete med att utöva sin tillsyn över vapenhandlares hantering av vapen.
- Det är viktigt med en effektiv och fungerande tillsyn av vapenhandlare. Polismyndigheterna måste försäkra sig om att vapenhandlarna följer föreskrivna regler för handel med vapen. Inga vapen får komma i orätta händer. Inte heller ska det finnas skillnader i polismyndigheternas handläggning av tillsynsärenden, säger rikspolischef Bengt Svenson.
Inspektionen har särskilt tittat på huruvida polismyndigheterna följer regelverket vid sin tillsyn och om de har de nödvändiga tekniska kunskaperna, för att avgöra om vapen förvaras på ett föreskrivet sätt.
Inspektionsrapporten visar att det finns brister i såväl polismyndigheternas hantering av vapenhandlartillstånd som tillsyn över vapenhandlarna.  
­I rapporten föreslås flera åtgärder för att skapa en mer effektiv och fungerande tillsyn av vapenhandlare. Dessa är:
att vapenärenden prioriteras och att verksamheten har en tydlig ledning och styrning.
att verksamheten är resurssäkrad så att den lagstadgade skyldigheten att årligen granska vapenhandlare kan fullgöras.
att verksamheten är kompetenssäkrad så att alla som arbetar med vapenfrågor kan regelverket och de krav som ställs på säkerhet och förvaring.
att det finns en utvecklad och dokumenterad samverkan inom polisorganisationen och mellan Polisen och branschorganisationer.
att Polisens myndighetsutövningen gentemot vapenhandlarna är tydlig. Det innebär bland annat att kommunikation ska ske skriftligt och att objektivitetsprincipen ska iakttas.
Rikspolisstyrelsen kommer att göra ytterligare tillsynsåtgärder på dessa områden.
För mer information:
Polismästare Carin Ewald, chef för Rikspolisstyrelsens inspektionsenhet 08-401 95 08
Pressekreterare Carolina Ekéus 08-401 90 07
Inspektionsrapporten finns på www.polisen.se
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inspektionen har genomförts vid Polismyndigheterna i Västernorrlands län, Jämtlands län, Västmanlands län, Stockholms län, Östergötlands län och Kalmar län.
Inspektionen har letts av länspolismästaren Ulla Ardermark Paulsson.
Enligt vapenförordningen ska polismyndigheterna minst en gång årligen granska de vapenhandlare som finns inom distriktet.
Rikspolisstyrelsen är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen. Polisen består av Rikspolisstyrelsen, 21 länspolismyndigheter samt Statens kriminaltekniska laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen och Polishögskolan.