Regionförbundet Jönköpings län

Politiska företrädare från sex regioner är överens: Vi behöver snabbt beslut om svenska höghastighetsjärnvägar!

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 11:53 CET

– Dagens stambanenät räcker inte längre till för den kraftigt växande trafikvolymen med gods- och persontrafik. Ett höghastighetsnät blir därför det samhällsbyggnadsprojekt för nationell och regional tillväxt som landet behöver för 2000-talet, menar politiska företrädare från sex regioner längst den föreslagna bansträckningen Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.

Höghastighetsbanorna föreslås binda samman landets befolkningstäta tillväxtregioner och löser samtidigt den ökade kapacitetsbristen i nuvarande järnvägsnät.

Den 19 februari 2010 arrangeras ett seminarium om höghastighetsbanornas betydelse för samhällsutvecklingen. Platsen för seminariet är Elmia Kongress & Konsert i Jönköping, och vi hälsar media välkomna att delta.

Seminariet arrangeras gemensamt av Region Skåne, Regionförbundet Södra Småland, Västra Götalandsregionen, Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Regionplanenämnden i Stockholms läns landsting, AB Storstockholms Lokaltrafik, Jönköpings kommun och Regionförbundet Jönköpings län.

Höghastighetsbanor knyter samman regioner
Politiska företrädare från berörda regioner längst den föreslagna sträckningen Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö är eniga om att satsningen på höghastighetsbanor är något mycket mer än ett traditionellt infrastrukturprojekt och att den måste ses som en nationellt övergripande och strategisk samhällsbyggnadsfråga. Att stärka förutsättningar för regionförstoring med järnväg är nödvändigt för att klara framtidens behov av arbetskraft och boende. En sådan regionförstoring är bara möjlig med ökad spårkapacitet och kortare restider.

De föreslagna sträckningarna Stockholm–Göteborg samt Stockholm–Malmö via Jönköping och söderut längs E4:an medför att alla stora befolkningscentra i södra Sverige får goda anslutningsmöjligheter genom befintliga järnvägar och resecentra. Satsningen ger på sikt också möjlighet att kunna ansluta till det europeiska höghastighetsnätet och är samtidigt en viktig del i den Nordiska triangeln. Samtidigt öppnar höghastighetsnätet upp för mer gods och kompletterande regional trafik på dagens järnvägsnät. 

 Vi anser dessutom

  • att regeringen snabbt måste fatta beslut som gör att planeringsprocessen kan fortsätta och byggandet av ett svenskt höghastighetsnät förverkligas
  • att planeringsläget år 2014 minst ska ha nått nivån förstudie för samtliga etapper så att fullföljandet av planeringen för hela höghastighetsnätet kan fortsätta och byggandet av de första etapperna kan påbörjas
  • att ett särskilt bolag bildas för genomförandet och att bolaget också får ansvara för den fortsatta planeringsprocessen

Inbjudan och program
Inbjudan och program för seminariet finns på » www.regionjonkoping.se/konferens

För kommentarer och information
Acko Ankarberg Johansson, Kommunstyrelsens ordförande Jönköpings kommun, tel. 070-556 55 26 

Göran Forssberg, ersättare Regionstyrelsen, Regionförbundet Sörmland tillika styrelseordförande Nyköping-Östgötalänken AB , tel. 070-644 56 46 

Kent Johansson, ordförande Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen, tel. 070-537 03 40 

Pia Kinhult, ordförande Regionala tillväxtnämnden, Region Skåne, tel. 073-053 31 29 

Göran Lindell, ordförande Regionstyrelsen, Regionförbundet Jönköpings län, tel. 070-641 14 08 

Gunnar Nordmark, ordförande Infrastrukturberedningen, Regionförbundet Södra Småland, tel. 070-576 37 59

Jan Owe-Larsson, ordförande Förbundsstyrelsen, Regionförbundet Östsam, tel. 070-859 24 40

Presskontakt
Stefan Lind, sakkunnig Kommunikationer, Regionförbundet Jönköpings län, tel. 036-10 20 24, mobil 070-798 35 71

Helen Ulvegard, informationschef Regionförbundet Jönköpings län, tel. 036-10 20 18, mobil 0705-36 28 09

Bakgrund
Den 14 september 2009 överlämnade utredaren Gunnar Malm rapporten Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft, SOU 2009:74, till regeringen.  Gunnar Malm menar att en utbyggnad av höghastighetsbanor skulle skapa förutsättningar för ett helt nytt transportsystem för gods- och persontransporter.

Gunnar Malm föreslår att separata höghastighetsbanor byggs på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. En utbyggnad av separata dubbelspår för trafik i upp till 320 kilometer i timmen på de båda sträckorna har kostnadsberäknats till 125 miljarder kronor. Utredningen bedömer att staten kommer att få svara för cirka hälften av kostnaden. Återstående kostnader täcks enligt förslaget av biljettintäkter samt medfinansiering från berörda regioner och från EU.