Polyplank AB

POLYPLANK: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 10:33 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51378(NGM:POLY)

Aktieägarna i PolyPlank AB (publ) org nr 556489-7998 kallas till årsstämma torsdagen den 14 maj 2009, kl 10.00 i samlingslokalen på hotell Skansen, Färjestaden.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

Dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC) förda aktieboken senast den 8 maj 2009. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före 8 maj 2009.

Dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Storgatan 123, 386 35 Färjestaden eller per telefon 0485 66 44 80 senast kl 12.00 den 11 maj 2009. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling i god tid före nämnda tidpunkt.

Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av Årsredovisning och Revisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av Resultaträkning och Balansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd Balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorer
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Övriga ärenden
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2
Valberedningen föreslår ordförande Sten Thunberg som ordförande för stämman.

Punkt 9
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2008.

Punkt 11
Valberedningen föreslår att ett basbelopp skall utgå vardera till samtliga styrelseledamöter. Revisorernas arvode föreslås utgå enligt principen löpande räkning.

Punkt 12
Föreslås att antal styrelseledamöter skall vara 5 och ingen styrelsesuppleant.

Punkt 13
Valberedningen föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Leif Jilkén, Stig Nilsson, , Bengt Nilsson, Björn Peterson och Mattias Lindahl. Till styrelsens ordförande föreslås Leif Jilkén.

Punkt 14
Upphandling av revisorstjänster pågår och förslag kommer att presenteras enligt nedan.

Punkt 15
Styrelsen föreslår nyval av valberedning. Till ordförande föreslås Henrik von Heine. Till övriga ledamöter föreslås Ola Molin samt Jan-Åke Karlsson. Valberedningen utses för perioden fram till dess nästa utses. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete skall ersättas av Bolaget.

Punkt 16
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande att, längst fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning får även ske genom apport eller kvittning. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 350 000 kronor genom utgivande av högst 7 000 000 nya aktier med ett kvotvärde om 5 öre per aktie. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv samt att kunna stärka Polyplanks ekonomiska ställning vid behov, innefattande t.ex. att kunna emittera aktier och/eller konvertibla skuldebrev mot betalning genom kvittning av fordringar mot bolaget. Grunden för emissionskursen/konverteringskursen skall vara ett belopp som ansluter till marknadsvärdet för Polyplanks aktier med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som
styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.

Punkt 17
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:
Ledningens ersättning skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig för att företaget skall kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. För den enskilde befattningshavaren skall ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön skall ledningen kunna erhålla rörlig lön, pension, andra förmåner samt incitamentsprogram. Den fasta lönen, skall vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar, erfarenhet och prestationer och fastställd utifrån marknadsmässiga principer. Rörlig lön skall baseras på bolagets resultattillväxt. Den årliga rörliga delen kan uppgå till högst 55 procent av den fasta lönen. Övriga förmåner skall motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Delarna avser att skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar medarbetarens prestationer och ansvar samt bolagets resultatutveckling. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ytterligare information
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2008, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 9,11,12,13,14,15,16,17, bolagsordning samt revisorernas yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts finns tillgängliga hos Bolaget fr o m den 29 april 2009 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller mailadress.
Vidare kommer årsredovisningen att publiceras genom NGM och på Bolagets hemsida, www.polyplank.se.
Antalet aktier före emission 68 675 252 st och antalet röster före emission är 68 675 252 st.

Färjestaden i april 2009
POLYPLANK AB (publ)
Styrelsen