Ålandsbanken Sverige AB

Pomona-gruppen AB offentliggör tidsplan avseende det offentliga erbjudandet att förvärva aktierna i Binar AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 12:17 CEST

Den 19 september 2003 lämnade Pomona-gruppen AB ("Pomona"), via sitt
dotterdotterbolag 1) , ett offentligt erbjudande ("Erbjudandet") att
förvärva samtliga utestående aktier i Binar AB (publ) ("Binar") 2) .
Binar är noterat på NGM Equity 3) .

* För varje aktie i Binar erhålles 10,75 kronor kontant. Det
totala värdet av Erbjudandet uppgår till 11,0 miljoner kronor 4) .
* Courtage utgår ej.
* I syfte att i erbjudandeprospektet inkludera Binars Kv3-rapport
samt värderingsutlåtandet (Fairness Opinion), kommer prospekt
avseende. Erbjudandet att offentliggöras den 28 oktober 2003,
vilket är något senare än vad som tidigare angivits.
* Till följd därav kommer anmälningsperioden att löpa under
perioden 29 oktober - 20 november 2003. Likvid kommer att
erläggas omkring den 1 december 2003.
* Kaupthing Corporate Finance är finansiell rådgivare till Pomona
i samband med Erbjudandet.

Stockholm den 14 oktober 2003
Argynnis Intressenter AB
Styrelsen

För ytterligare information:
Tomas Tedgren, telefon 08-679 13 50
Verkställande direktör, Pomona-gruppen AB

Kopior av detta pressmeddelande får inte distribueras till
eller spridas i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars
deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings-
eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Ett svenskt aktiebolag med nuvarande firma AB Grundstenen 98582
(556646-6800). Bolaget är under namnändring och inledningsvis avsågs att
det skulle heta Binar Intressenter AB, vilket angivits i tidigare
pressmeddelande. Avsikten är dock numera att bolaget istället skall heta
Argynnis Intressenter AB.
973.808 aktier, motsvarande 48,7 procent av aktiekapitalet och
rösterna i Binar, kontrolleras redan av Pomona via Argynnis Intressenter
AB, som har ingått ett villkorat avtal med Johan Rapp avseende rätt till
förvärv av Johan Rapps aktier i Binar. Dessa aktier omfattas således ej
av Erbjudandet. I händelse av att Erbjudandet ej fullföljs kommer Johan
Rapps aktier i Binar inte att förvärvas.
NGM Equity, tidigare Stockholm Börsinformations Aktielista.
De 973.808 aktier som redan kontrolleras av Pomona ej inräknade.