Statistiska centralbyrån, SCB

Portföljinvesteringar, 2:a kvartalet 2013: Svenska investerare köper utländska aktier

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2013 09:37 CEST

Svenska investerare fortsätter köpa utländska aktier och fonder. Totalt genererade den gränsöverskridande handeln med aktier och fonder ett nettoutflöde på 70 miljarder kronor under andra kvartalet 2013.

Det senaste årets intresse från svenska investerare för utländska aktier tycks därmed bestå. Svenska placerare köpte under kvartalet utländska aktier för 31 miljarder och utländska fonder för 10 miljarder. Främst var det tyska och brittiska aktier samt fonder registrerade i Luxemburg som nettoköptes under kvartalet. Utländska placerare minskade sitt innehav i svenska aktier och fonder vilket resulterade i ett nettoutflöde på 3 miljarder.

Svenska räntebärande värdepapper genererade inflöden

Handeln med svenska räntebärande värdepapper genererade ett inflöde på 61 miljarder kronor netto. Inflödet förklaras av att de svenska bankerna ökat sin upplåning i utländsk valuta med 71 miljarder kronor. Upplåningen är relativt jämt fördelad mellan certifikat och obligationer.

Under kvartalet emitterade Riksgälden statsobligationer för 27 miljarder kronor i utländsk valuta som till viss del ersatte de certifikat i utländsk valuta som under kvartalet gick till förfall för motsvarande 51 miljarder kronor.

Svenska investerare sålde under kvartalet utländska räntebärande värdepapper för 10 miljarder kronor netto. Det var framförallt amerikanska obligationer som såldes under kvartalet.

Totalt gav portföljinvesteringar med utlandet ett kapitalutflöde på 22 miljarder kronor under andra kvartalet.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Staffan Ekdal
Tfn 08-506 948 84
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Martin Ullrich
Tfn 08-506 947 57
E-post fornamn.efternamn@scb.se