Statistiska centralbyrån, SCB

Portföljinvesteringar, 3:e kvartalet 2010: Stort intresse för utländska obligationer

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 10:23 CET

Handel med värdepapper gav under årets tredje kvartal ett nettoutflöde på 9,6 miljarder kronor. Det var framförallt köp av utländska obligationer som gav upphov till utflödena. Svenska investerare fortsatte även att placera i utländska aktier.

Svenska placerare nettoköpte tyska obligationer

Svenska investerares intresse för utländska räntebärande värdepapper var fortsatt stort under det tredje kvartalet 2010. Totalt nettoköpte svenska placerare utländska obligationer och penningmarknadsinstrument för 46,4 miljarder. Majoriteten av detta utflöde stod nettoköp i tyska obligationer för men även amerikanska, finska och norska obligationer var populära. Placeringar i italienska, brittiska och irländska räntebärande värdepapper var dock mindre attraktiva och svenska placerare valde istället att nettosälja dessa. Under 2010 har handel i utländska räntebärande värdepapper hittills gett utflöden på sammanlagt  83,9 miljarder kronor. Motsvarande belopp för 2009 var utflöden på 17,3 miljarder.

Samtidigt som handel i utländska värdepapper gav utflöden så genererade handeln i svenska räntebärande värdepapper istället inflöden på totalt 52,7 miljarder kronor. Det var framförallt bankers emissioner av certifikat som gav inflöden samtidigt som handel i certifikat utgivna av svenska bostadsinstitut gav utflöden.

Svenska investerare fortsätter att köpa utländska aktier och fonder

Sedan första kvartalet 2009 har svenska investerare nettoköpt utländska aktier och fonder vilket man fortsatte att göra även detta kvartal. För helåret 2009 gav handeln i utländska aktier och fonder utflöden på hela 124,8 miljarder kronor. Under årets tredje kvartal rönte brittiska aktier och fonder störst intresse bland svenska investerare medan framförallt tyska aktier nettosåldes.

Handeln i svenska aktier och fonder genererade istället inflöden under kvartalet, på sammanlagt 5,8 miljarder kronor.  Under kvartalet nettoköpte utländska investerare framförallt Swedbank. Aktier som nettosåldes mest av utlandet var Electrolux och Telia Sonera.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Lizette Appelberg
Tfn +46 8 506 944 04
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Jon Smedsaas
Tfn +46 8 506 947 08
E-post fornamn.efternamn@scb.se