Statistiska centralbyrån, SCB

Portföljinvesteringar, 4:e kvartalet 2009: Fortsatt stort intresse för utländska aktier

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 09:34 CET

Handeln med utländska aktier gav även detta kvartal utflöden av kapital. Svenska investerare köpte utländska aktier och fonder för 16,6 miljarder kronor netto. Sammanlagt placerades 126,8 miljarder i utländska aktier under året.

Sammanlagt placerades 126,8 miljarder i utländska aktier under året.
Svenska investerare nettoköpte aktier från Ryssland och USA för 3,2 respektive 2,8 miljarder kronor under kvartalet. Under året har brittiska aktier varit populära. Tillsammans med norska aktier har de nettoköpts i störst utsträckning. Medan svenskarna nettoköpte utländska aktier visade utlandet ett svagt intresse för svenska aktier och fonder. Handeln med svenska aktier gav därmed ett litet utflöde av kapital, då utländska placerare nettosålde svenska aktier. De aktier som såldes mest var H&M respektive Swedbank.

Omfattande värdepappersupplåning under året

Utländska investerare nettoköpte svenska räntebärande värdepapper för totalt 44,2 miljarder kronor under kvartalet. Bakom inflödet låg delvis bankernas och bostadsinstitutens nyemissioner i utlandet av långa valutapapper, men också försäljning av penningmarknadsinstrument utgivna i svenska kronor via handel på sekundärmarknaden. Utlandet minskade samtidigt innehaven i framförallt bankcertifikat denominerade i utländsk valuta.

Under helåret 2009 gav handeln med svenska värdepapper ett kapitalinflöde på 417,8 miljarder netto. Det kan jämföras med föregående år då svenska värdepapper istället gick till förfall och gav ett nettoutflöde på 88,4 miljarder. År 2008 präglades av svårigheter vad gäller värdepappersupplåningen, medan vi under 2009 kan konstatera att den åter ger stora inflöden av kapital.

Svenska investerare sålde utländska räntebärande värdepapper för 1,3 miljarder kronor netto under det fjärde kvartalet. Förfall av främst utländska obligationer under första kvartalet, tillsammans med låga nettoköp under resten av året, resulterade i ett relativt lågt kapitalutflöde på 16 miljarder kronor för helåret 2009. Det är en stor minskning jämfört med föregående år då utflöden på 107,1 miljarder kronor noterades.

Gränsöverskridande portföljinvesteringar gav sammanlagt upphov till inflöden på 27,2 miljarder kronor netto under det fjärde kvartalet. För helåret 2009 uppmättes nettoinflöden på 286,3 miljarder kronor. Det kan jämföras med helåret 2008 då det istället var ett kapitalutflöde på 197,1 miljarder.

Definitioner och förklaringar

Det tredje kvartalet 2009 infördes en ny metod avseende statistik över handeln med svenska räntebärande värdepapper utgivna i utländsk valuta. Insamlade transaktioner har ersatts med estimeringar utifrån ställningsvärden, korrigerat för valutakursförändringar och övriga förändringar.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar

Lizette Appelberg
Tfn 08-506 944 04
E-post lizette.appelberg@scb.se

Kristina Holmberg

Tfn 08-506-941 64
E-post kristina.holmberg@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.