Statistiska centralbyrån, SCB

Portföljinvesteringar, 4:e kvartalet 2012: Fortsatt intresse för utländska aktier och fonder

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 09:43 CET

Under fjärde kvartalet 2012 gav portföljinvesteringar med utlandet ett kapitalutflöde på 75 miljarder kronor netto. Utflödet förklaras framför allt av gränsöverskridande handel med utländska aktier och fonder, vilket genererade ett nettoutflöde på 65 miljarder kronor.

Svenska investerare nettoköpte i störst omfattning tyska och amerikanska aktier samt fonder registrerade i Luxemburg. Amerikanska aktier och fonder registrerade i Luxemburg har genomgående under året varit efterfrågade för investering.

Utländska investerare minskade sitt innehav under fjärde kvartalet i svenska aktier och fonder, vilket genererade ett nettoutflöde på 2 miljarder kronor. I störst utsträckning nettosåldes Hennes & Mauritz AB och Tele2 AB medan Ericsson B aktier nettoköptes mest.

Riksgälden emitterar statsskuldväxlar i utländsk valuta

Under fjärde kvartalet ökade Riksgälden sin upplåning i penningmarknadsinstrument denominerade i utländsk valuta med 77 miljarder kronor samt i SEK med 10 miljarder kronor. Samtidigt minskade upplåningen i statsobligationer denominerade i utländsk valuta med 17 miljarder kronor.

Svenska banker minskade sin upplåning i bankcertifikat denominerade i utländsk valuta med 61 miljarder kronor. Handeln med bankobligationer denominerade i SEK genererade ett kapitalinflöde om 18 miljarder kronor netto, vilket förklaras av att utländska investerare nettoköpte svenska bankobligationer för 28 miljarder kronor på andrahandsmarknaden. Totalt under 2012 nettoköptes bankpapper utgivna i SEK av utlandet till ett värde av 64 miljarder kronor på sekundärmarknaden.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-05-27 09.30.Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Martin Ullrich
Tfn 08-506 947 57
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Staffan Eriksson
Tfn 08-506 948 84
E-post fornamn.efternamn@scb.se