Sveriges Riksbank

Portföljinvesteringar januari 2006

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 10:07 CET

Förfall av svenska penningmarknadsinstrument gav kapitalutflöde

Portföljinvesteringar med utlandet generade ett nettoutflöde på 25 miljarder kronor under årets första månad. Detta förklaras huvudsakligen av omfattande förfall i svenska penningmarknadsinstrument i både utländsk valuta och svenska kronor. Till utflödet bidrog även svenska placeringar i valutadenominerade räntebärande värdepapper samt aktier. Sammanlagt gav investeringar i räntebärande värdepapper ett nettoutflöde på 15,7 miljarder kronor medan handeln i portföljaktier gav utflöden på 9,3 miljarder kronor.

Svenska placerares innehav i valutadenominerade värdepapper ökade i januari med 7,8 miljarder kronor. Brittiska och irländska pennigmarknadsinstrument rönte störst intresse bland investerarna. Beträffande investeringar i långa räntebärande värdepapper var det framförallt norska, franska, japanska och amerikanska obligationer som tilldrog svenskt kapital.

Utländska placerare ökade sitt innehav i svenska obligationer denominerade i både kronor och utländsk valuta. Repostatistiken tyder på att utländska investerare köp av bostadsobligationer delvis finansierades på repomarknaden. Som nämnts ovan innebar omfattande förfall av svenska penningmarknadsinstrument kraftiga kapitalutflöden.

Utländska investerare ökade innehaven i svenska aktier med 4,7 miljarder kronor. Nordea fångade utländska placerares intresse och nettoköptes för 1,5 miljarder SEK. Svenska investerare nettoköpte samtidigt utländska aktier för 13,9 miljarder SEK. Huvuddelen av utflödet är hänförlig till investeringar i japanska och amerikanska aktier.

Bul Ekici 08-787 02 55, bul.ekici@riksbank.se
Camilla Hagman Falkler 08-787 02 56, camilla.hagman-falkler@riksbank.se


Följande filer finns att ladda ned:


Portföljinvesteringar januari 2006
http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/3E/1E/wkr0001.pdf
Portföljinvesteringar januari 2006, tabeller
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=193503&fn=wkr0003.xls