Sveriges Riksbank

Portföljinvesteringar, september 2006 Placeringar i utländska aktier gav nettoutflöde

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:38 CET

Portföljinvesteringar med utlandet under september månad genererade kapitalutflöden på 7,9 miljarder kronor. Till utflödet bidrog framförallt svenska placeringar i utländska aktier som uppgick till 11,3 miljarder kronor netto. Det var framförallt brittiska, norska och amerikanska aktier som nettoköptes. Utländska placeringar i svenska aktier gav upphov till ett nettoinflöde på 2,6 miljarder kronor. Det var främst bankaktier som attraherade utländska investerare.

Periodens transaktioner i räntebärande värdepapper genererade ett nettoinflöde på 0,8 miljarder kronor. Utländska placerare ökade sitt innehav i valutadenominerade räntebärande värdepapper, till följd av främst banksektorns emissioner i utlandet. Innehavet i kronpapper minskade däremot på grund av omfattande försäljning av bostadsobligationer och penningmarknadsinstrument. Repostatistiken indikerar att periodens transaktioner i krondenominerade bostadsobligationer till stor del finansierades på repomarknaden. Svenska investerare minskade sitt innehav i penningmarknadsinstrument och ökade i stället i obligationer. Större delen av placeringarna gjordes i brittiska och tyska valutadenominerade obligationer.


Bul Ekici 08-787 02 55, bul.ekici@riksbank.se
Camilla Hagman Falkler 08-787 02 56, camilla.hagman-falkler@riksbank.se